Vzpomínka na P. Emanuela, 6.2.2017

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.

(2 Tm 4,7)Dnes uplynuly 3 roky ode dne, kdy nás opustil náš milovaný bratr Emanuel. Dobrořečme Pánu za něj i za to, jak si ho použil pro nás a pro celou Koinonii. Prosme na jeho přímluvu Pána, aby nám brzy dopřál spatřit naplnění všech příslibů, o nichž jsme slyšeli.


Letnice 2015

Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
všichni byli naplněni Duchem svatým… (Sk 2,1-4a)

POŽEHNANÉ LETNICE S HOJNÝM VYLITÍM DUCHA SVATÉHO


Doba postní 2015

Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“ (J 15,13) Co od nás Pán žádá v této době postní? Letos nás církev dopisem papeže Františka k době postní vybízí k tomu, abychom posilnili

Doba postní 2014

Kristus vstal z mrtvých! Milí bratři a sestry, letos je doba postní jiná než všechny předchozí: Emanuele už není fyzicky s námi! Proto bych si přál, abychom o těchto Velikonocích pamatovali na Emanuela. Jeho nemoc, naše touha vidět jeho uzdravení, bezpočet modliteb za jeho

Dopis generálního pastýře k době adventní 2013

Kristus vstal z mrtvých!„… a položila ho do jeslí…“ (srov. Lk 2,7)Podle Lukášova evangelia neměla Maria jinou možnost, než položit právě narozeného Ježíše
do jeslí, které se při té příležitosti proměnily v kolébku. Zdá se mi, že v tomto gestu lze zahlédnout
Boha, který nám nabízí svého Syna. Pokládá ho na jediné místo, které je k dispozici: do srdce člověka.