všem bratřím a sestrám Koinonie Jan Křtitel

Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,

prožíváme čas plný vitality: čas, který považuji za krásný a strhující. Nám jako Koinonii nepřísluší negativní a úzkostné vize, ale spíše pokojné očekávání Pánova příchodu. Jistěže není všechno snadné, problémy nemají jednoduchá řešení a zlo se šíří, ale slunce stále svítí navzdory mračnům, která přejdou. Ano, mraky vždycky přejdou!

A toto je znamení letošní doby postní: Pán je stále přítomný.

Jsme v očekávání. A to je ten pravý úkol učedníka: čekat na Pánův příchod a mezitím ohlašovat jeho spásu, která je zdarma a pro všechny. Skutky apoštolů tuto pravdu jen podtrhují. Obrátit se v očekávání plném naděje. To je to obrácení, které od nás vyžaduje samotné evangelium, když Ježíš začíná svoje poslání: „Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží; obraťte se a věřte evangeliu“ (srov. Mk 1,15).

Čas se naplnil, ale ne pro všechny. Nebyl to naplněný čas pro ty, kdo nechtěli uznat Ježíše a nepřijali Boží blízkost; byl to naopak čas v plnosti pro ty, kdo přijali dar od Boha, který jim poslal Mesiáše, Ježíše z Nazareta. Byl to požehnaný čas, ale ne pro všechny.

Je to tak trochu jako dnes: doba, kterou prožíváme, je krásná, ale ne pro ty, kdo nechtějí přijmout Boží příchod plný milosrdenství, které jde až za zákon soboty, aby mohl být nasycen hladový lid (srov. Mk 2,23-28). Je zapotřebí skutečného obrácení, a to takového, které nám otevře oči a ukáže slunce spravedlnosti, jež nezmizelo, ale přiblížilo se, aby přineslo teplo a požehnání tomu, kdo je zraněný a potřebuje přijetí.

Modlitba nám otevírá oči, neboť je tou pravou mastí k jejich potření, mastí navracející zrak. To je klíč k překonání slepoty. Nepřestávat se modlit, ale znovu pozvednout ruce k nebi, každý den, v každé situaci, abychom děkovali a vzývali Pánovu pomoc. Pozvedej své ruce a obdržíš pravé požehnání, které potřebujeme; zjistíme totiž, že Bůh je nablízku, protože čas se naplnil.

Modlitba doprovázená postem a almužnou nám pomůže být hlasateli naděje, a ne obskurními šiřiteli špatných zpráv. Svět potřebuje zvěstovatele radosti, kteří budou otevírat oči a probouzet srdce strnulá a ochromená zkouškami a strachem. Potřebujeme vidět, že Bůh je blízko, Bůh milosrdný, Bůh Spasitel. My sami potřebujeme vidět, že dnes je požehnaný čas, mnohem víc než včera, čas předpovídající plnost, která nás přijde navštívit z výsosti.                                                                                                                                          

Čas bude požehnaný, naplněný, pokud se rozhodneš pro obrácení. Modli se, aby tvoje oči získaly správnou vizi, že Boží království je ti nablízku.

Hle – právě o tom je letošní doba postní: modlit se, aby se čas naplnil, modlit se, aby moje oči viděly Boží dar vedle mě, modlit se, abych dokázal objevit znamení Jeho přítomnosti v mé přítomnosti, modlit se, abych ukazoval, že nad námi ještě září slunce.

Modleme se sami, společně a za všech okolností, jak nám připomíná Pavel: „Žijte mezi sebou v pokoji… těšte malomyslné, ujímejte se slabých, se všemi mějte trpělivost. Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen Ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. Všecko zkoumejte, dobrého se držte.“ (1Te 5,13-21).


Plzeň-Valcha, 7. února 2018

P. Alvaro Grammatica
generální pastýř