Doba postní 2009

Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a milé sestry,

vstupujeme do postní doby, která je časem přípravy na Velikonoce, ústřední svátek a stěžejní bod naší křesťanské víry. V tomto období se v liturgii neužívá „aleluja“. Je to půst od nejoblíbenějšího slova věřících, typického pro radostná a nadějeplná zvolání. Cílem tohoto postu je uzdravit nás z rutiny, z duchovní lenosti, z návyku, že jedno slovo platí jako druhé, a to až do té míry, že ztrácí svůj význam i samo Boží slovo a Boží zaslíbení se nám tak proměňují ve zbytečné iluze.

Nechci tím říct, že v této době má Tvoje chvála ochabnout, jen bych Ti chtěl připomenout, že Tě zvyk nemá připravit o radost z víry. Nejedná se o to s něčím přestat, ale znovu nalézt prvotní lásku, kterou jsi měl na počátku, když jsi uvěřil, rozehřát to, co je vlažné a posílit to, co slábne.

Postní doba je dobou eschatologickou: dobou, kdy svůj pohled upíráme k budoucnosti. A naší budoucností je Kristus, naše Pascha (velikonoční oběť). Člověku ihned vytanou na mysli listy apoštola Jana adresované sedmi církvím v Malé Asii (viz Zj 1-3), v nichž zaznívá výslovná výzva k obnovení velikonoční radosti, ke zpěvu „aleluja“, prohlášenému s obnoveným zápalem plným vděčnosti. Konfrontujme se proto s těmito slovy z Apokalypsy a prosme Ducha, aby nám odhalil hluboký smysl tohoto povolání k obrácení.

Jako komunita jsme tedy vyzváni vstoupit do ducha postní doby, abychom byli duchovně obnoveni.

Co konkrétně máme dělat? Zaměřit se na to, co je pro náš komunitní život základní – na modlitbu, službu a přátelství:

  • Především dát prostor modlitbě, zintenzivnit četbu Písma a doprovázet ji postem.
  • Nabídnout se k dispozici bratřím v jejich konkrétních potřebách.
  • Vyhledávat přátele a uzdravovat neporozumění, k nimž došlo v průběhu společné cesty.

Navrhuji, aby se na setkáních Koinonie v každé Oáze uspořádala sbírka k vytvoření lokálního pomocného fondu pro všechny ty, kteří by se jinak z finančních důvodů nemohli zúčastnit Mezinárodního kongresu. Výtěžek postu ať je věnován na tento účel.

Na jednom setkání Agapita ať se pak rovněž koná úkon kajícnosti, abyste mohli otevřít svá srdce a požádat o pomoc a o modlitbu bratry podle obvyklých pokynů.

Pán ať udělí nám všem, abychom zapěli velikonoční „aleluja“ s obnovenou radostí.

Plzeň-Valcha, 21. února 2009

P. Alvaro Grammatica
generální pastýř