Letnice v optice Ducha

Každý rok na letnice se všichni těšíme, co pro nás Pán připraví. To On mění naše srdce, naše myšlenky. My vlastně žádné úsilí nevynakládáme, to On koná své dílo. My jsme k tomu pozváni,
a tak stačí s ochotou přijmout Jeho požehnání. Bůh věci mění, ale je třeba zaujmout postoj víry.
Důležitější věcí než myslet na své nedostatky nebo na svou svatost je připravit se a očekávat Boží dar. Požehnání uvidíme, když na ně budeme čekat!
Jeho příslib se naplňuje právě o letnicích. S letnicemi přichází Boží soud. U proroka Joele se den soudu ztotožňuje s vylitím Ducha.
Duch soudí svět, ďábla. Přesvědčuje nás o tom, že kníže temnot byl poražen. Hřích byl přemožen a my jsme spaseni. Bůh má soucit se svým lidem. Jeho soud je v tom, že nás zachraňuje a zahrnuje požehnáním…
A takové letnice, plné mocného požehnání, jsme prožili s bratry a sestrami, kteří přijali nesmazatelnou pečeť Ducha svatého. Dvaadvacet jich totiž přijalo svátost biřmování.
Společně jsme se také radovali s Petrem a L’udkou, kteří skládali věčné sliby jako zasvěcení
v panenství pro nebeské království. A v modlitbách neseme Pavlíka a Míšu, již měli sliby dočasné, aby vytrvali ve svém rozhodnutí následovat Pána v Koinonii Jan Křtitel…
-hp-


Fotografie