Ve dnech 22.- 24.6.2012 ve Strážné (okr. Ústí nad Orlicí) proběhl již druhý víkend pro ženy, volně navazující na kurs, který se uskutečnil v červnu 2008 pod názvem “Najdi v sobě ženu královnu…”, tentokrát byl název i téma víkendu rozšířen o další důležitou část: „…a žij jako královna“.

Víkendu se zúčastnilo celkem čtrnáct žen, prožily jsme moc hezké chvíle nejen v krásné přírodě, ale i v nádherné Boží přítomnosti a vzájemném společenství a přátelství. Dovolily jsme Pánu, aby začal uzdravovat a opravovat obraz, který jsme o sobě měly a mohly se tak uvidět Jeho očima – jako královny.
Pracovaly jsme pomocí různých technik na uvědomění si svých schopností, příležitostí a výzev, které jsou kolem nás, svých vizí a cílů.
Užily jsme si také ranní vycházky do přírody, kde jsme mohly chválit Pána, večerní grilování a hlavně pobývání pospolu.
Nechť je svědectví jedné z žen, která se víkendu zúčastnila, pro vás, drahé sestry, pozváním k účasti na některém z dalších víkendů obnovy pro ženy, které připravujeme.

E.H.“Cožpak ses nestala královnou právě pro chvíli, jako je tato?” (srov. Est 4,14)

Stala! Stala jsem se královnou pro Ježíše. To On ze mě udělal princeznu, královnu, svou milou. To On za mě zaplatil na tržišti, to On mě vykoupil. On mě vykoupil pro své Jméno. On mě vykoupil svojí krví a trhovci zaplatil svým životem. Což jsem se tedy nestala jeho královnou? Ano.
Z bídy vězení, zajetí, kde máš svázané nohy, ruce, kde je jen kamení, zima a tma a kde ti nikdo ze samoty nepomůže, tak právě z té bídy mě vykoupil. A kam mě zavedl? Zavedl mě před trůn svého Otce, do jeho paláce a řekl: “Toto je má milá, tu jsem si vyvolil.”
A Otec? Otec mě objal a pohladil po tváři a řekl: „Holčičko moje, jsi moje dcera a vše, co mám, ti dávám.”
Ale co já potřebuji – sedět u Jeho nohou a cítit Jeho blízkost, držet se Jeho ruky a nikdy ji nepustit. A On mě již navždy povede po své cestě.
Což jsem se nestala královnou pro tuto chvíli? STALA!!! Jednou provždy stala. Mám hodnotu Ježíšovy krve. Jsem vzácná, milovaná, neopakovatelná, drahá. Jsem královna.

O tom byl víkend pro nás, milé a drahé sestry, ženy. Byl to víkend o Ježíši a o nás, o našem uzdravení, obnovení, nasměrování, o naší hodnotě v něm. Prostě o Jeho lásce.
Nedávno mi Bůh řekl: „Až pochopíš, že jsi pro mě dostatečná, bude to průlom ve tvém životě.“
Bůh ty průlomy dělá sám.

Vám všem, které jste byly na víkendu pro ženy, moc a moc děkuji za vaši přítomnost, jste krásné. A mám vás ráda.
Děkuji, že jste mě přijaly.

Zdena