Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. (2 Tm 4,7)P. Emanuele De Nardi (15. července 1959 – 6. února 2014)
Zástupce generálního představeného Koinonie Jan Křtitel a pastýř mateřské Oázy v Camparmò

Ve čtvrtek 6. února 2014 nás opustil milovaný pastýř P. Emanuele De Nardi, aby se vydal na svoji poslední cestu do Otcova domu. Po týdnech utrpení způsobených těžkou nemocí přešel do lepšího života obklopen otcem zakladatelem, svými příbuznými a bratry a sestrami Koinonie Jan Křtitel ve své Oáze Camparmò. Poslední rozloučení proběhne při slavení eucharistie v pondělí 10. února 2014 v 10:30 v kostele Nejsvětější Trojice ve Schio (Itálie), po ní budou jeho ostatky uloženy do hrobu na hřbitově v Santa Caterina.

Poslední rozloučení s pastýřem Emanuelem

V pondělí 10.2.2014 jsme se spolu s bratřími a sestrami z Koinonie z celého světa přijeli do Schia v Itálii rozloučit s milovaným pastýřem a bratrem Emanuelem.
Eucharistii, jež se nesla ve slavnostním duchu vděčnosti, pokoje a pevné naděje, předsedal plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Jeho homilii uvádíme.


Homilie o. biskupa

Milý Emanueli, zvítězil jsi! Svěřil jsi svůj život do rukou svého Přítele, Pána a Spasitele a nikdy jsi ho nevzal zpět. Naopak toto spojení, tento dialog lásky jsi stále prohluboval a činil stále důvěrnější v síle charizmatu Koinonie Jan Křtitel, do které jsi patřil a kterou jsi pomáhal budovat a rozvíjet jako jeden z jejích pastýřů. V závěru života jsi prošel zkouškou pravdy a věrnosti, kterou na Tebe náš Pán vložil, a věrně jsi obstál. Svůj život, který jsi od Něho přijal darem, nyní zhodnocený a obohacený Tvojí láskou a věrností, námahou a utrpením, jsi mu opět vrátil a On ho přijal. Buď Pán pochválen za mistrovské dílo, které v Tobě s Tvojí spoluprací vykonal!
Milé sestry a milí bratři, milá rodino P. Emanuele! Nebuďte smutní, neboť jsme si jisti, že on je již v náruči milujícího Boha, raduje se s Ním, přimlouvá se za nás a očekává nás. Spíše se snažte o to, ať Koinonia Jan Křtitel oslavuje Boha dalšími podobnými plody úsilí o svatost. Tím nemyslím, že byste měli jen svatě umírat, ale svatě žít už zde na zemi. Svaté potřebujeme tady, nejen v nebi. Tento svět, který ke své škodě hledá štěstí v klamných pozlátkách a tolik se vzdaluje Bohu, potřebuje stále novou injekci Evangelia způsobem přístupným a pro něj srozumitelným a tím je život těch, kteří Evangelium žijí naplno. Buďte takovými stále víc. Z časté zkušenosti u nás v Plzni-Liticích vidím, jak účinné je toto svědectví Evangelia pro všechny, kteří se k Vám přiblíží a mohou zblízka pozorovat Váš sympatický, šťastný a přitažlivý život. Křičte, křičte proto dál Evangelium svým životem a buďte si jisti, že P. Emanuel Vám bude svou přímluvou pomáhat a bude Vám blízko, protože je v Boží náruči a je tak mnohem mocnější než zde na zemi. Amen.


Fotografie 1


Fotografie 2


Video
Fotografie – Emanuele