Na konci měsíce února jsme opět měli možnost na pravidelném setkání Ježíš uzdravuje předstoupit před našeho dobrého Pána a v modlitbě prosit za dar zdraví. Setkání to bylo velmi vydařené a kolem 350 zúčastněných dokonale prověřilo organizátory, kteří ze sebe museli vydat vše. Díky jim! I tak vypadá požehnání. Kapacita sálu byla bezezbytku vyčerpána a Pán se po celý den dotýkal srdcí mnohých a uzdravoval…

Setkání tradičně vedl (v den svých narozenin) náš generální pastýř Alvaro, který vyšel z Božího slova „…Horlivost Hospodina zástupů to učiní!“ (srov. Iz 9,6). To znamená, že Pán neustále pracuje v náš prospěch. On nemá nikdy dovolenou. On se nikdy neunaví. Proto je správné Ježíše „rušit“ a „obtěžovat“. Vždyť On sám nás vybízí: „Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“ (srov. Lk 11,9).

A tak jsme se vydali spolu s pětitisícovým zástupem (ženy a děti nepočítám) společně za Ježíšem (srov. Mt 14,13-21) a mohli jsme pozorovat, jak On pro nás pracuje. Jenže po setkání s Ježíšovou vřelou láskou a soucitem, který nejvíce pocítili ti, kteří byli uzdraveni, přišel večer. Přesněji řečeno hladový večer :-(. A to je problém. Realističtí učedníci mají řešení a radí: Propusť je, ať si jdou do vesnic koupit jídlo. Jenže Ježíš, situaci komplikuje (jak jinak) – chce, aby zástupy nasytili učedníci! Přikazuje, aby mu dali všechno jídlo, co mají, přestože je to v dané situaci směšně málo. Bylo by zajímavé vědět, co se učedníkům po tomto Ježíšově požadavku asi honilo hlavou… Jenže Ježíš má řešení a i s tím málem dokáže zástup nasytit a ještě zbude!

Pokud máš neřešitelný problém, pak to neznamená, že je neřešitelný i pro Ježíše. Přestaň se spoléhat na vlastní výpočty a začni spoléhat na Pána. Ježíš chce, abys udělal to, co je v tvých silách, to, co udělat můžeš – zbytek nech Jemu – a On to dokončí! Dát Pánovi tu směšnou trošku, kterou disponujeme, to vyžaduje víru, ale přesně o to Ježíšovi jde. Jenže bez tohoto gesta víry nemůžeme mít účast na zázraku, který chce Ježíš s námi udělat.

A tak pokud máš dost odvahy, neváhej a vydej se za Ježíšem! Jdi takový, jaký jsi, s tím málem, co máš. On od Tebe nic jiného ani nechce. On přece neustále pro Tebe pracuje. Nauč se mu naslouchat a buď mu poslušný. A pokud se jedná o rychlost Pánova zázraku, pak buď trpělivý. Vždyť On je Pánem času a zná tu správnou chvíli. Tvůj život je v Jeho rukách a On ho vede podle své vůle.

A tak jsme měli v průběhu celého dne i večera možnost odevzdávat Pánu svou „neřešitelnou“ situaci a v modlitbě předstoupit a prosit za uzdravení. A Pán se projevoval a uzdravoval naše nitro i naše tělo. Po večeři měl každý ještě možnost požádat o modlitbu v rámci modlitebních skupinek, a kdo vydržel do neděle, za odměnu mohl v atmosféře jednoty a vděčnosti slavit eucharistii.
Pane, děkuji, že Ty jsi vždy na naší straně a že pro nás neustále pracuješ. Díky za Tvou lásku a požehnání, kterým nás zahrnuješ, díky za to, že nás uzdravuješ a že v každé situaci máš připraveno řešení!

Ještě krátce k sobotnímu večeru – samozřejmě, že se našel prostor pro gratulace a dary našemu vzácnému pastýři (pro zvědavce – bylo mu 47), nějaké to vystoupení, kreativita, však to znáte… Se svým do mlýna přišly děti i děti (rozuměj vnější i vnitřní) a opět se potvrdilo, že Pán je štědrý, štědrý, štědrý… Alvaro svým spontánním židovským tancem potvrdil, že přibývající roky mu z jeho mládí zatím nic neubraly a to je dobrá zpráva! Milý Alvaro, tanti auguri!

-Pavel-