Milí bratři a milé sestry,
doba postní nás volá k plnějšímu uvědomění si nutnosti obrácení podle evangelního poselství, ke konkrétním gestům následování Ježíše. Odedávna nás církev doprovází svým učením, které osvěcuje toto liturgické období a podněcuje nás k vnitřním postojům a vnějším praktikám, které nás připraví nejen na liturgické slavení Velikonoc, ale především na tu opravdovou nebeskou Paschu. Prostřednictvím tradičního praktikování postu, almužny a modlitby nám doba postní pomáhá stále radikálněji prožívat Kristovu lásku. Proto také to, co vám píšu, má být podtržením poselství, které v těchto dnech náš papež Benedikt XVI. zaslal celé církvi.

Na prvním místě se nechejme vést Božím slovem. Právě Slovo je pro náš duchovní život zdrojem, z něhož čerpáme světlo a sílu. Každodenní kontakt s Božím slovem v nás vyvolává opravdové obrácení, protože Slovo je účinné a působí to, co zvěstuje. Přilněme tedy s důvěrou k biblickému poselství a s opravdovým církevním duchem ho přijměme takové, jaké skutečně je, jako pravé Slovo, kterým se Bůh obrací k člověku. Vyzývám vás tedy ke každodenní četbě Písma jak v modlitbě, tak i ve studiu, jak je ostatně naším zvykem.

Slovo Boží v nás vždy probouzí ozvěnu i odpověď: modlitba se tedy stává přímluvou za naše bratry a sestry. Sám Duch se přimlouvá nevyslovitelným lkáním podle Božích záměrů. V tomto čase se více věnujme přímluvné modlitbě za církev a za všechny její děti, aby se otevřely obnovenému setkání s Ježíšem a abychom mohli společně hlásat evangelium spasení národům. Přimlouvejme se za své bratry
a sestry z Koinonie, kteří sdílejí totéž povolání; prosme o pokoj, radost a prosperitu. Pamatujme na nemocné a trpící, aby jim Pán seslal svou útěchu, která uzdravuje duši i tělo. Každý týden se účastněme
setkání přímluvné modlitby, jak se konají v rámci komunity, a staňme se jejími podněcovateli, aby nikdo nezapomněl na tuto prvořadou službu lásky, k níž jsme povoláni.

Modlitba je prvořadým projevem křesťanské lásky. Zviditelněme tuto lásku konkrétními gesty a vyhledávejme své bratry a sestry, kteří čekají na slovo, pomocnou ruku, projev solidarity. Navštěvujme nemocné, těšme sklíčené, podporujme potřebné, dejme jim z toho, co máme. Chudé budeme mít vždycky mezi sebou, abychom nezapomínali na to, že láska vyžaduje konkrétnost. Stačí, abychom byli pozorní k tolikerým projevům nouze, které jsou vedle nás. Buď štědrý vůči svému bratrovi a ve své pomoci buď konkrétní. Jde tu o starostlivou péči o chudé, kteří patří do naší komunity a kterých jsme si možná nikdy nevšimli.

Jsou to drobné pokyny, ale budeme-li se jimi však řídit, vyvolají v nás opravdovou ochotu a schopnost žít a vydávat svědectví o lásce, kterou nám daroval Ježíš. Aby pak bylo postní předsevzetí co možná nejkonkrétnější, všem členům komunit rodin navrhuji dle možností každého a v naprosté svobodě zdrženlivost od alkoholických nápojů či částečný půst od večeře nebo zdrženlivost od televize po celou dobu postní, abychom se tak více věnovali četbě Božího slova, přímluvné modlitbě a navštěvování potřebných.

Těm, kdo žijí v komunitách společného života, připomínám, že důvěrné přistupování k Božímu slovu, přímluvná modlitba a solidarita vůči chudým nacházejí svoje přirozené prostředí v dimenzi přátelství, a to na místě, na němž máme především bratrskou lásku prokazovat. Pěstujte přátelství tím, že prioritu bude mít vaše sdílení a upřímné a ohleduplné otevírání srdce bez nároků vůči bratřím; vycházejte jim vstříc opravdu v postoji radostného přijetí.

K zasvěceným se obracím s výzvou chránit panenské přátelství širokým prostorem pro modlitbu a sdílení. Prostřednictvím vhodných a k tomu vyhrazených momentů vybízím k hlubší reflexi, a to na osobní i komunitní rovině, nad darem povolání k panenství, poddajnosti a chudobě. Kromě toho žádám od celibátních komunit oběť obsahující tři „ne“: ne alkohol, ne večeře, ne film po celé období postu.

To, co vám píši, nalezne zajisté velkorysou odpověď; proto doufám, že tyto závazky budou přijaty s radostí a praktikovány moudře a s nadšením.

Ať na nás Pán vyleje svého svatého Ducha a dá nám kráčet podle autentického ducha postní doby, abychom Velikonoce oslavili se srdcem obnoveným a připraveným k dílu, které máme vykonat.

P. Alvaro Grammatica
generální pastýř

Stáhnout Oběžník k době postní 2011 ve formátu PDF »