Při poutní bohoslužbě ke sv. Anně ve Lhotě v neděli 19. července jsme v evangeliu slyšeli: “Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám, že mnozí proroci a spravedliví toužili vidět, na co vy hledíte, ale neviděli, a slyšet, co vy slyšíte, ale neslyšeli.” P. Alvaro na tato Ježíšova slova určená učedníkům (v protikladu k farizeům) navázal s povzbuzením, abychom dokázali uvidět naději, Boží dar a Boží přítomnost v našem životě – protože pak ji skutečně budeme moci rozpoznat.
Blažené jsou vskutku naše uši, že jsme mohli naslouchat Pánovu slovu a blažené jsou naše oči, že jsme mohli uvidět Boží milost na tvářích přítomných bratří a sester a rodin s dětmi.
Radostné společenství jsme završili výtečnou bábovkou, dobrým pitím a legrací na kolotoči :-).
(toivo)


Fotografie