V průběhu pátečního večera 23. května překročilo práh kostela sv. Petra a Pavla přes dvě stě návštěvníků v rámci Noci kostelů. Nejen obyvatelé Litic zaplnili kostelní lavice i prostor pod kůrem a se zaujetím vyslechli přednášku Mgr. Petra Jindry, zástupce ředitele Západočeské galerie v Plzni, o gotických znameních vypovídajících o historii kostela.
Následně se účastníci mohli individuálně rozhodnout, zda nejprve ochutnají víno používané při mši, anebo vystoupí na věž a prohlédnou si zblízka zvony, které slyší zvonit každý den.
Program pak pokračoval koncertem duchovní hudby, jež odpovídá stylu oslavy Boží krásy a dobroty současné doby. Melodie a písně provázelo též recitované Boží slovo:
„Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde. Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší…“ (Izajáš 60,1-5)
(toivo)
Kostel sv. Petra a Pavla v Liticích
Před portálem litického kostela


Fotografie