Kdo stojíte v Hospodinově domě za nočního času, dobrořečte Hospodinu! (srov. Žalm 134)

Do pokračující tradice z loňska jsme se letos do akce Noc kostelů připojili i my s naším kostelem sv. Petra a Pavla. Poutnický pas prozrazoval, že v městě Plzni je do této iniciativy otevřených dveří zapojeno 15 kostelů a modliteben.
Již před šestou hodinou přišli první návštěvníci, a tak přestože program ještě oficiálně nezačal, prohlédli si se zájmem připravený materiál a my jsme jejich prvenství odměnili otiskem krásného razítka s andílkem z barokní kazatelny do jejich poutnického pasu.
V 19.00 se poprvé spustila prezentace s fotografiemi detailů pořízených z Turínského plátna i jejich ještě evidentněji vypovídajících černobílých negativů, které doplňovaly odkazy z evangelií vztahující se na znaky na plátně, jeho historie a itinerář z Jeruzaléma do Turína a vědecký komentář k výzkumu pravosti. Kopie plátna v životní velikosti byla ke shlédnutí pod kůrem.
Poté dostal slovo ing. arch. Jan Soukup, který opět z promítacího plátna hovořil o sedlovém portálu, příbuznému těm v katedrále sv. Bartoloměje, a dvou gotických sochách – Madoně a svaté Anně Samatřetí. Obě dvě tyto sochy, původní z litického kostela, jsme si pro tuto příležitost vypůjčili z diecézního depozitáře.
Poutníkům bylo k dispozici také několik panelů s fotografiemi kostela z období kolem poloviny 20. stol. a následujícího včetně těch novodobých, dokumentujících proběhlé opravy.
U bočního oltáře sv. Kateřiny mohli zájemci listovat ve starých latinských misálech s nádhernými ilustracemi, nechyběly ovšem ani liturgické knihy v českém jazyce používané v současnosti, v nichž si mohli přečíst modlitby k různým příležitostem nebo se začíst do úryvků z Písma svatého. Potěšilo nás, že něktěří se tak dostali poprvé do styku s Biblí, a proto, kdo chtěl, dostal malé nebo větší vydání Nového zákona s sebou domů jako dárek.
Program uzavírala nabídka napsat Pánu své přání či modlitbu za sebe, své blízké a přátele. Ty pak účastníci vhazovali do amfory s ostatními úmysly, které Pánu předkládáme na přímluvné modlitbě, a jako připomínku toho, aby své potřeby a tužby nadále vkládali do Božích rukou, obdrželi navštívenku s kontaktem na službu přímluvné modlitby a citát s Božím příslibem.
Každou hodinu až do 23.00, jak se sled připravených zastavení cyklicky opakoval, jsme vítali nové příchozí, rozdávali jim dárky s mottem Noci kostelů i letáčky o našem kostele, razítkovali jejich pasy a v příjemně panující atmosféře se je snažili provázet programem.
Nás samotné naplňovala radost z toho, že i u této příležitosti můžeme zvěstovat naději a spásu, jak také stálo na jednom z lístečků pro ty, kdo využili možnosti přímluvné modlitby: „Hle, nyní je čas příhodný, nyní je čas spásy!“ (2Kor 6,2)

Krátké zastavení s architektem J. Soukupem:

Před portálem litického kostela »
U gotických soch litické Madony a sv. Anny Samatřetí »
Krátký videozáznam z programu »

Fotografie