Ve dnech 22.-23.5.2010 byli všichni naši společně pohromadě, a opakovaně na nás sestoupil Duch svatý a všechny naplnil – viz obrazová reportáž.

Znovu jsem o letošních Letnicích prožila, že láska Boží vylitá do srdce svého lidu je Duch svatý, který dává směr, vizi, rozhodnutí.
Duch Boží jemně klepe a prosí: „Pusť mě dál“. Chci, abys mně důvěřovala, aby tak tvá vůle mohla být mou vůlí. Tvá věrnost znamením pokoje a radosti. Jsem vděčná za povolání, za dar manželství, který spolu s Daliborem díky přítomnosti Ducha svatého můžeme naplňovat.
Duch Boží nás stále více uschopňuje k tomu, abychom byli jedno s různými obdarováními. Tuto jednotu v různosti též prožíváme či poznáváme v komunitě, v tom smyslu, že neseme „břemena“ jedni druhých a jdeme všichni jedním směrem.
Díky, že můžeme skrze Ducha svatého prožívat zázraky a spolu s Ním vítězit nad sebou samými a prožívat Jím darovanou svobodu.
Děkuji, že On je tou hybnou silou v našem životě a zároveň jistotou, že jdeme společně k Otci.
Marika

Duch Svatý nás provází a chrání stejně jako Ježíš své učedníky. Stejně jako oni rosteme na této společné cestě, stejně jako oni prožíváme i svoji neschopnost (vždyť to byli jen obyčejní rybáři), neschopnost, kterou musíme vkládat do rukou našeho obhájce Ducha Svatého.
Duch Boží uzdravuje naše zraněné nitro, léčí ho, naplňuje radostí a odhodláním žít život ve svobodě, žít s odvahou své povolání, prožívat společenství s bratry a sestrami z Koinonie Jan Křtitel.
Chci žít ve svobodě!!! Pane, otevři mi oči, abych viděl, co mě zotročuje, dej mi odvahu a sílu se odevzdat do tvých dlaní a uzdrav moje nitro! Dej, ať nesu ovoce!
DaliborFotografie ze sobotního programu

Fotografie z nedělní eucharistie (sliby interních sester, zásnuby)