2. neděle adventní

NA TVÉ SLOVO v liturgickém kalendáři

Na krátkých videozáznamech od Tiberiadského jezera si můžete poslechnout komentáře k nedělním evangeliím od P. Giuseppeho De Nardi, faráře v Tiberiadě /postupně doplňujeme/.

slavíme… A B C
1. neděle adventní Mt 24,37-44 Mk 13,33-37 Lk 21,25-28.34-36
2. neděle adventní Mt 3,1-12 Mk 1,1-8 Lc 3,1-6 /orig./
3. neděle adventní Mt 11,2-11 Jan 1,6-28 Lc 3,10-18/orig./
4. neděle adventní Mt 1,18-24 Lk 1,26-38 Lk 1,39-45 /orig./
Slavnost narození Páně Mt 1,18-24 Mt 1,1-25 Lk 1,39-45 /orig./
Svátek Svaté rodiny Mt 2,13-23 L 2,22-40 Lk 2,41-52 /orig./
2. neděle po Narození Páně Jn 1,1-18 Jan 1,1-18 Jan 1,1-18
Slavnost Zjevení Páně Mt 2,1-12 Mt 2,1-12 Mt 2,1-12
Svátek křtu Páně Mt 3,13-17 Mk 1,6-11 Lk 3,15- 16,21-22
Svátek obrácení sv. Pavla Mk 16,15-18   Mk 16,15-18 Mk 16,15-18
2. neděle v mezidobí J 1,29-34 J 1,35-51 Jan 2,1-12
3. neděle v mezidobí Mt 4,12-23 Mk 1,14-20 Lk 1,1-4; 4,14-21
Svátek Uvedení Páně do chrámu Lk 2,22-40 Lk 2,22-40 Lk 2,22-40
-4. neděle v mezidobí Mt 5,1-12 Mk 1,21-28 Lk 4,21-30
5. neděle v mezidobí Mt 5,13-16 Mk 1,29-39 Lk 5,1-11
1. neděle postní Mt 4,1-11 Mk 1,12-15 Lk 4,1-13
2. neděle postní Mt 17,1-9 Mk 9,2-10 Lk 9,28-36
3. neděle postní Jan 4,5-42 J 2,13-25 Lk 13,1-9
4. neděle postní Jan 9,1-41 J 3,14-21 L 15,11-32
5. neděle postní Jan 11,1-45 Jan 12,20-36 Jan 8,1-11
Květná neděle

-6. neděle postní

Mt 21,1-11 Mk 14,1-15,47 Lk 19,28-40
Lk 22,14-23,56
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Mt 28,1-10 J 13,1-15 Jan 20,1-9
2. neděle velikonoční Jan 20,19-31 Jan 20,19-31 Jan 20,19-31
3. neděle velikonoční Lk 24,13-35 L 24,35-53 Jan 21,1-19
4. neděle velikonoční Jan 10,1-10 Jan 10,1-10 Jan 10,27-30
5. neděle velikonoční Jan 14,1-12 Jan 15,1-8 Jan 13,31-35
6. neděle velikonoční Jan 14,15-21 Jan 14,15-21 Jan 14,23-29
7. neděle velikonoční Lk 24,13-35
J 17,1-11
J 17,11-19 J 17,20-26
Slavnost Nanebevstoupení Páně A Mt 28,16-20 Lk 24,46-53
Slavnost Seslání Ducha Svatého Jan 20,19-23 Jan 15,26-27;16,12-15 Jan 14,15-16. 23b-26
Slavnost Nejsvětější Trojice J 6, 51-58 Mt 28,16-20 Jan 16,12-15
6. neděle v mezidobí Mt 5,17-37 Mk 1,40-45 L 6,17-26
7. neděle v mezidobí Mt 5,38-48 Mk 2,1-12 L 6, 27-38
8. neděle v mezidobí Mt 6,24-34 Mk 2,18-22 L 6,39-45
9. neděle v mezidobí
-Navštívení Panny Marie
Mt 7,21-29 Mk 2,23-3,6 L 7,1-10
10. neděle v mezidobí Mt 9,9-13 Mk 3,20-35 Lk 7,11-17
Slavnost těla a krve Páně A Mk 14,22-24 Lk 9,11-17
11. neděle v mezidobí Mt 9,36-10,8 Mk 4,26-34 Lk 7,36-8,3
12. neděle v mezidobí Mt 10,26-33 Mk 4,35-41 Lk 9,18-24
13. neděle v mezidobí Mt 10,37-42 Mk 5,21-43 L 9,51-62
14. neděle v mezidobí Mt 11,25-30 Mk 6,1-6 L 10,1-20
15. neděle v mezidobí Mt 13,1-23 Mk 6,7-13 Lk 10,25-37
16. neděle v mezidobí Mt 13,24-43 Mk 6,30-34 Lk 10,38-42
17. neděle v mezidobí Mt 13,44-52 Jan 6,1-15 Lk 11,1-13
18. neděle v mezidobí Mt 14,13-21 Jan 6,24-35 Lk 12,13-21
19. neděle v mezidobí Mt 14,22–33 Jan 6,41-51

Jan 6,41-51

Lk 12,32-48
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Mt 15,21-28 Lk 1,39-56 C
Slavnost Narození Jana Křtitele A Lk 1,57-66.80 C
20. neděle v mezidobí Mt 15,21-28 Jan 6,51-59 Lk 12,49-53
21. neděle v mezidobí Mt 16,13-20 Jan 6,60-69 Lk 13,22-30
22. neděle v mezidobí Mt 16,21–27 Mk 7,1-8.14-15.21-23 Lk 14,1.7-14
23. neděle v mezidobí Mt 18,15-20 Mk 7,31-37 Lk 14,25-33
24. neděle v mezidobí Mt 18,21-35 Mk 8,27-35 Lk 15,1-32
25. neděle v mezidobí Mt 20,1-16 Mk 9,30-37 Lk 16,1-13
26. neděle v mezidobí Mt 21,28-32 Mk 9,38-48 Lk 16,19-31
27. neděle v mezidobí Mt 21,33-43 Mk 10,2-16 Lk 17,5-10
28. neděle v mezidobí Mt 22,1-14 Mk 10,17-30 Lk 17,11-19
29. neděle v mezidobí Mt 22,15-21 Mk 10,35-45 Lk 18,1-8
30. neděle v mezidobí Mt 22,34-40 Mk 10,46-52 Lk 18,9-14
31. neděle v mezidobí Mt 23,1-12 Mk 12,28-34 Lk 19,1-10
32. neděle v mezidobí Mt 25,1-13 Mk 12,38-44 Lk 20,27-38
33. neděle v mezidobí Mt 25,14-30 Mk 13,24-32 Lk 21,5-19
Slavnost Ježíše Krista Krále Mt 25,31-46 J 18,33-37 Lk 23,35-43


Modlitba v Tiberiadě za papeže 2013
Tiberias and the Lake »
Light in Jerusalem 2010 »
St. Peter’s Church – Tiberias »
Kněžské svěcení v plzeňské Oáze Koinonie »
Křesťané v Iráku jsou podrobeni zkoušce, ale silní ve víře »
V Iráku už není pro křesťany místo »
Náboženští vůdcové Svaté země navštívili přepadenou synagogu » 
Židé a křesťané se konfrontují s návštěvou papeže v Jeruzalémě »
Papež František v Betlémě »
Papež František v Jad Vašem »
Svátek stolce sv. Petra v Tiberiadě 2014 »
Mk 16,15-19 »
Jan 15,9-17 »
Jan 10,11-18 »
Lk 4,18-21