Kristus vstal z mrtvých!

Milí bratři a sestry,

letos je doba postní jiná než všechny předchozí: Emanuele už není fyzicky s námi!

Proto bych si přál, abychom o těchto Velikonocích pamatovali na Emanuela. Jeho nemoc, naše touha vidět jeho uzdravení, bezpočet modliteb za jeho zdraví, jeho odchod do nebe se mohou stát duchovním itinerářem, protože každá smrt je událostí, která nás otevírá novým horizontům. A jeho smrt byla smrtí spravedlivého, který byl obklopen svými přáteli.

Za svého života se rozhodl pro přátelství a v přátelství také zesnul. Odešel do nebe přebohatý přáteli.

Plzeňský otec biskup začal svoji homilii při posledním rozloučení s Emanuelem přesvědčivým ujištěním: „Milovaný Emanueli, zvítězil jsi!“ A to je první cíl: žít jako vítězové svěřujíce náš život Pánu, který je Přítelem: v Pánu objevujeme přítele, máme-li odvahu neutíkat před modlitbou. Naslouchej mu a odpověz mu. Nechť je právě taková tvoje modlitba v době postní.

Prožívej zkoušky a zachovej přitom věrnost. Není důvod, proč bychom měli unikat Pánově ruce. Každá zkouška, jakkoli těžká, přináší plody, které náš činí Bohu i lidem milými. Žij život ve vděčnosti a vytrvalosti při plnění svých povinností a staneš se mistrovským dílem: tvým prostřednictvím budou lidé Pána chválit.

A konečně otevřme srdce trpícímu bratru, který trpí a prosí o pomoc. Nabízejme evangelium plné lásky, naděje a skutečného a konkrétního přijetí. Sdílejme se nejen o svá slova, ale i o to, co máme, o svoje srdce a o svůj čas.

Tehdy se toto svědectví modlitby, důvěry a lásky stane živoucím hlásáním evangelia a náš život přitáhne mnohé další, protože bude sympatický, šťastný a přitažlivý. Koinonia podala důkaz o své zralosti a svatosti. K tomu jsme vybízeni: abychom byli svatí dnes, zde na této zemi.

Obnovme svoji důvěru v každodenní modlitbu, důvěru ve vytrvalou četbu Slova, důvěru ve vytrvalost v povolání a v bratrskou lásku a nezapomínejme na chudé, zvláště na ty, kdo kráčejí vedle nás.

To ať je tedy naše postní pokání: modlit se, vytrvat, milovat.

Plzeň-Valcha, 1. března 2014

P. Alvaro Grammatica

generální pastýř


Stáhnout PDF