„Duše spravedlivých jsou však v Boží ruce a trýzeň smrti se jich nedotkne.
V očích nemoudrých vypadali jako mrtví, v jejich skonu se spatřovala záhuba,
v jejich odchodu od nás jejich zánik. Oni však jsou v pokoji.“ (Mdr 3,1-3)

V den památky na zemřelé 2. listopadu 2012 byla v dálniční kapli Smíření sloužena mše svatá za všechny zesnulé.
Nechť všichni, kdo truchlí pro odchod svých blízkých, přijmou od Pána útěchu a posilu,
neboť Boží milosrdenství je nekonečně velké a jeho láska trvá na věky!


Fotografie