Na Slavnost Všech svatých v sobotu 1. listopadu se v Liticích hojně zaplnil kostel sv. Petra a Pavla a pod rukama Pavla Šmolíka, regenschoriho plzeňské katedrály sv. Bartoloměje, se slavnostně rozezněly varhany. Účastníci se zaposlouchali do rozličných stylů hudebních děl bohatého repertoáru, v němž nechyběla několikerá improvizace oživující přítomné okamžiky. V závěru koncertu se pan Šmolík nechal vést duchovním textem a varhanním píšťalám propůjčil hlas ke zhudebnění chvalozpěvu vyvolených z knihy Zjevení: „Díky Spasiteli, Bohu našemu… dobrořečení i sláva, čest a moc na věky věků.“ (Zj 7,9n)
(toivo)


Fotografie