Svědectví

Uzdravení na mé 30. narozeniny v únoru 2007 na setkání „Ježíš uzdravuje“

V lednu nastalo výrazné zhoršení mé psychiky – smutek mi drtí kosti a mé nitro, ruce brní a cítím každý nerv v těle a trávím noci beze spánku. Když nastává úleva po modlitbě ve společenství, tak po nocích chválím Pána a při hudbě maluji. A jednu noc, když už jsem si šla konečně lehnout a ještě ve mně doznívaly chvály, jsem v pauze uslyšela myšlenku, která nebyla moje: „Myslíš, že tě můžu uzdravit? Jeď do Litic a tam tě uzdravím! A zanechala ve mně silné emoce, podobně jako v začátcích, když jsem v Liticích při chválách Ducha svatého zakoušela četná uzdravení duše. A tak jsem byla plná očekávání: „Ježíši, splň, prosím, očekávání, jež jsi ve mně vzbudil. Důvěřuji ti! Oslavuji tě!“ Ale kdy tam mám jet?

Ráno mi přišla sms od jedné sestry ze společenství: „Jeď do Litic, o víkendu je setkání Ježíš uzdravuje. To jsem měla zrovna narozeniny, a tak mi to přišlo jako nejlepší místo „k oslavě“.

Celou sobotu probíhalo mnoho tělesných uzdravení, a když byl večer, v duchu jsem si řekla: „Ježíši, ale nikdo nevyhlašuje uzdravení nervů.“ A jako odpověď přišlo slovo poznání, které vyslovil Štefan: „Nyní Ježíš uzdravuje nespavost a ‚pocuchané‘ nervy.“ Silný žár prostoupil celou mou bytostí. A já jsem věděla, že se něco stalo. Ještě jsem nevěděla co, ale přijala jsem to slovo uzdravení, na které jsem tak čekala. A stalo se… V noci jsem poprvé klidně spala a hlavně jsem zakusila zvláštní Ticho… jako bílé ranní světlo vysoko v horách a klid v těle i v duši. Už žádný zdrcující smutek ani napětí. Amen. Aleluja. Neurologické onemocnění je jedno z nejhorších a nevyzpytatelných, jak mi potvrdila jedna zdravotní sestra při zpáteční cestě ve vlaku. A tak jsem si počkala sedm měsíců, abych dala prostor uzdravení, které pokračovalo ještě doma skrytým způsobem, a já vím, že stále trvá… Pán to bere důkladně, protože jak zjišťuji, když Ježíš řekne „úplně“, tak to není jen tělo, ale i celý hluboký prostor nevědomé části duše, kde byla skryta i má nejhlubší temná rána, způsobená rodinným neštěstím před čtyřmi lety při autonehodě, kterou nemohl vyléčit žádný přirozený lék a která je teď po Ježíšově doteku proměněna a naplněna zářivým světlem. Teprve teď vidím, jak je Ježíš Dobrý a umí vyléčit rány jako nikdo jiný! Svěřuji Mu všechny klíče od zákoutí své duše a zvláště ho zvu tam, kam se sama bojím nahlédnout. Aleluja! Nebojte se! Každá rána je tu k oslavě Pána. A čím je větší a temnější, tím bude krásnější a plná světla, až do ní vstoupí Duch obnovení. Naše rány jsou vstupní branou pro Ducha Božího. Proto vytrvale volejme Světlo do našich temnot. Pán nikdy nezklame, ale předčí naše očekávání.

Pán stál při mně a dal mi sílu! Zpívám Bohu svému píseň ze záchrany! Dnes se splnilo Slovo, které mi Pán dal po zkoušce věrnosti komunitě, že skrze ni mi chce dát mnoho milostí. Teď už chápu, jaké požehnání je být členem tohoto společenství, které hlásá Vzkříšeného Krista v moci a síle Ducha svatého.

Michaela


Naamán tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal: „Jdi, omyj se sedmkrát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé. Budeš čist.“ Ale Naamán se rozlítil a odešel. Řekl: „Hle, říkal jsem si: ‘Zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu, a tak mě zbaví malomocenství.’ Cožpak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Cožpak jsem se nemohl omýt v nich, abych byl čist?“ Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu: „Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl: ‘Omyj se, a budeš čist.’“ On tedy sestoupil a ponořil se sedmkrát do Jordánu podle slova muže Božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist.

(Druhá Královská 5,9-14)

Naamán byl stižen malomocenstvím, ale přestože byl velitelem vojska, nad svojí nemocí měl nepatrnou (lépe řečeno vůbec žádnou) moc. Sám se uzdravit nemohl. Vydal se proto na cestu, aby vyhledal pomoc Boží skrze proroka Elíšu. Ten mu ovšem jen vzkázal, aby udělal něco velice jednoduchého a bezvýznamného. Měl se sedmkrát ponořit do řeky Jordánu. Naamán čekal úplně jinou metodu pro své uzdravení, myslel si, že se nad ním bude modlit prorok osobně, ale… prostě se zmýlil. Byl postaven před rozhodnutí: buď uvěří a přijme tuhle pro něj tak nepochopitelnou radu a ponoří se do špinavé vody, nebo neuvěří a odejde. Naamán si vybral druhou možnost, proto rozzlobeně odcházel, protože něco takového v žádném případě neodpovídalo jeho představám. Naštěstí ho včas zastavili jeho služebníci, ti ho povzbudili, aby přece jen zkusil udělat tento pro něj nesmyslný a možná ponižující krok, vždyť to byla naděje na jeho uzdravení. A on se nechal přesvědčit a byl uzdraven!

Tento úryvek z Bible provázel naše poslední setkání „Ježíš uzdravuje“. Do Litic u Plzně přijelo přes dvě stě lidí z celé České republiky, aby prosili Ježíše, aby zasáhl v jejich problémech, dotkl se jejich nemocí, ran a uzdravil je.

Ježíš od tebe nechce nic jiného než víru v to, že právě On se může dotýkat tvého života, tvých bolestí, nemocí a má moc je uzdravit a proměnit. Má to jen jednu, pro tebe možná nesmyslnou podmínku: musíš otevřít své srdce Ježíši a dovolit mu, aby vstoupil, protože On tě miluje, a chce, abys byl šťastný. Možná i ty máš kolem sebe lidi, kteří tě k tomuto kroku už delší dobu povzbuzují. Poslechni je!

A právě v sobotu 3. února prožilo několik desítek lidí tuto zkušenost, o níž pak mnozí svědčili. Ježíš se dotýkal jejich těla, duše i mysli a oni byli uzdraveni: žena, která trpěla nespavostí a poruchou krevního oběhu (to se projevovalo chladnými dolními končetinami), pocítila teplo v nohou a spala celou noc. Muž, jehož sužovaly bolesti zad, vystřelující k srdci, pocítil okamžitou úlevu. Dalšímu muži se vrátila normální pohyblivost pravé paže. Jiný muž s poruchou zraku začal okamžitě vidět ostřeji. Ženu, která přijela s bolestmi v podbřišku kvůli zánětu močového měchýře, okamžitě bolest přešla. Další muž, který měl problémy s páteří, se mohl pohybovat bez bolestí. Žena, která o sobě řekla, že přijela s „pocuchanými“ nervy, bezprostředně vnímala, že je naplněná pokojem a radostí. A spousty a spousty dalších Ježíšových zásahů do života přítomných lidí.

I ty máš stejnou možnost. Začni volat k Ježíši a pros ho, dokud tě nevyslyší. On je Tvojí „řekou“, a tak se do ní ponoř, otevři Pánu své srdce a najdeš úlevu, posilu, uzdravení, svobodu, protože On má moc dát ti nový život a novou naději.

A jako Naamánovi služebníci, kteří v rozhodné chvíli dopomohli vírou a láskou svému pánu k uzdravení, tak i my tě vybízíme, aby ses nebál vykročit na tuto cestu víry a přijal Ježíše za svého jediného Pána a Spasitele.

Pokud chceš, nabízíme ti jako prostředek další setkání „Ježíš uzdravuje“, které se koná
28. – 29. dubna 2007 v sídle naší komunity. Jsi srdečně zván, abys zakusil Ježíšovu moc ve svém životě a mohl o tom svědčit i ostatním!

Míša