Děkujeme všem, kdo se podílejí na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky, a to jednak dobrovolným koledníkům, bez nichž by se sbírka nemohla vůbec konat, jednak osloveným i spontánním dárcům, kteří nezůstali lhostejní k nejzákladnějším potřebám bližních. Zvláštní dík patří všem spolupracovníkům z farnosti Dobřany a Plzeň-Litice, kteří se sešli 19. ledna 2016 v sále farního areálu v Plzni-Liticích k přátelskému posezení e vyhodnocení průběhu Tříkrálové sbírky.


Tříkrálová sbírka – využití
Tříkrálová sbírka – výsledky v ČR
Tříkrálová sbírka – výsledky v Plzeňské diecézi


Fotografie