Věřím – prohlašuji – dobrořečím – sklízím!

Po šesti týdnech jsme se opět vydali do naší plzeňské Oázy, abychom se společně mohli potkat, a Pán pro nás o tomto víkendu připravil opravdu nádherné setkání, plné požehnání za požehnáním! Stejně tak, jak Bůh v životě každého z nás i v životě komunity rozhoduje o plnosti a dává nám kráčet od vítězství k vítězství.
Před tebou je požehnání, tak běž a chop se ho!
„Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni.“ (J 4,35)
Buďme pozorní ke znamení doby a směle se pusťme do práce, kterou požehnání obnáší!
A jak? Uvěř a začni podle toho mluvit! Věříš-li ve svém srdci, pak své víře propůjč hlas a vyznej Pánův zásah svými ústy. Duch svatý čeká, aby zaslechl to správné slovo a mohl ho uskutečnit, jako při stvoření…
Nad Božím slovem jenom nepřemýšlej, pouhé zamyšlení tvůj život o mnoho nezmění.
Prohlašuj Boží slovo a ono se stane prorockým, přinese to, co znamená, otevře ti budoucnost.
Prohlaš Pánův zázrak a děkuj mu s jistotou, že tě slyší a dá ti, oč ho žádáš. Pak se budeš radovat nad bohatou sklizní. Po vzoru Ježíše, jenž při rozmnožení chlebů prohlásil slovo víry, vzdal Otci díky a rozdával zástupu, uvěř – prohlašuj – dobrořeč – sklízej!

Pán nás zahrnul ještě dalším krásným požehnáním. Náš bratr Vojta nám povyprávěl svědectví o tom, jak Pán splnil své slovo o vyoperování rakoviny, jako když Izraelité přešli suchou nohou Rudé moře.

Potom jsme se náramně pobavili při blahopřání dětí, písni opočenské komunity rodin, židovských tancích koinonických žen a tanci skupiny mladých a kyjovské kreaci s viditelně zkušenostní vernisáží pochutin z celé republiky, a to vše k oslavě narozenin našeho drahého generálního pastýře Alvara.

V neděli však řada požehnání pokračovala dál: při společné eucharistii byl přijat mezi čekatele křtu náš dlouholetý přítel a kuchař Petr z Prahy; křest ponořením přijal malý Tom a jeho maminka Táňa se s námi též podělila o svědectví o jeho narození díky Pánově uzdravujícímu zásahu. Nakonec jsme všichni požehnali Alešovi a Veronice, kteří se zasnoubili a vydali se na cestu k manželství.

Jak nevzdat Pánu chválu a díky za všechno dobrodiní, které se nám rozhodl dát?!
Sláva Tobě, Pane Ježíši, plnosti našeho požehnání, v něž věříme, prohlašujeme, za které ti dobrořečíme a které v hojnosti sklízíme!


Fotografie