Koinonia Jan Křtitel (Koinonia Giovanni Battista) se zrodila na základě silného vylití Ducha svatého, které roku 1974 zakusil spolu s dalšími bratry a sestrami argentinský kněz P. Ricardo Argaňaraz. Ten se následně usadil (zpočátku sám) v opuštěné pastevecké osadě Camparmò na svazích masívu Pasubio v severní Itálii, a brzy se k němu přidalo několik bratří a sester s pevným odhodláním následovat Pána Ježíše v panenství pro nebeské království, ve vzájemném přátelství a v síle modlitby. Roku 1978 vykrystalizovala základní programová linie komunity – nová evangelizace ve světle Ježíšova vzkříšení, a 1. 1. 1979 došlo v Loretu k jejímu oficiálnímu založení.

Během dalších let růstu komunita postupně přijala federativní uspořádání a církevně-kanonický status soukromého sdružení věřících. Její působení bylo následně vyjádřeno principem KeKaKo, propojujícím tři klíčové evangelizační linie podle Ježíšova slova z Jan 15,16: “Ustanovil jsem vás, abyste šli (hlásat kérygma) a nesli ovoce (mocí charismat) a vaše ovoce aby zůstalo (v podobě společenství, koinonie).” Ústředním bodem vize komunity a současně i její základní buňkou se pak stal “Dům modlitby“: společenství spojené silným poutem přátelství, prožívající modlitbu pod mocným působením Ducha svatého a svědčící o radosti prýštící z Kristova vzkříšení.

V následujících letech se do Koinonie začlenily i manželské páry s dětmi, které přijaly sobě vlastní formu účasti na jejím poslání, jakož i další lidé žijící ve světě. Celá Koinonie je tedy dnes tvořena tzv. komunitami života (bratří a sester žijících v panenství a sdílejících veškerý svůj majetek) a komunitami rodin (kam patří nejen celé rodiny, ale i svobodní, ovdovělí, rozvedení, zasvěcení ve světě aj.), vytvářejících společně různě velké územní celky zvané oázy, reality či regiony, jejichž svazek pak konstituuje Federaci Koinonií Jan Křtitel (více ke struktuře viz zde).

 

V současné době má Koinonie přes 9000 členů (údaj z r. 2016) na všech pěti kontinentech, z nichž přibližně 250 patří do komunit života (nacházejících se v Evropě, Americe, Africe, Indii a na Blízkém východě). Do České republiky přišla komunita na pozvání plzeňského biskupa Františka Radkovského v roce 1995 a brzy nato založila svou první českou Oázu se sídlem v Plzni-Liticích. Dnes k této Oáze, jejímž pastýřem je P. Francesco Meneghini, patří kolem 350 bratří a sester, tvořících několik desítek komunit rodin na území Čech i Moravy. Ve čtyřech komunitách života působících na Plzeňsku pak nalezneme více než 30 zasvěcených bratří a sester z České republiky i zahraničí, kteří nabízejí široké veřejnosti celou řadu setkání a akcí, jako například různé kurzy, semináře, korespondenční školu, setkání pro děti, mládež či manželské páry a jiné (více viz Aktivity).

» Stránky Federace Koinonií Jan Křtitel