Radostná, přátelská, duchovní… Takto a mnohem pestřeji by se dala popsat atmosféra víkendového setkání letnic v Koinonii Jan Křtitel v Liticích.

Ať ruce neochabnou! Neboť ti, kdo neutečou, ale vytrvale prosí, dostanou! Tato klíčová myšlenka se prolínala Alvarovými sobotními kázáními.
To proto, abychom nebyli jako mořské vlny, které se zmítají a jsou nestálé, ale abychom se nebáli být jako Káleb a věřili, že Pán naše prosby vyslyší, i když to mnohdy trvá dlouho. Bůh dává všem bez výhrad a bez podmínek. A pokud se nám třeba zdá, že Bůh neodpovídá, není to proto, že bychom nebyli dost dokonalí, ale proto, že neprosíme!
Potřebujeme se naučit postavit se svým problémům tváří v tvář a prosit Pána, mít k němu stále pozdvižené ruce a nepolevovat v prosbách, dokud nedostaneme, oč prosíme. Prosme a dostaneme!

V neděli předsedal bohoslužbě generální vikář plzeňské diecéze P. Petr Hruška, který také udělil svátost biřmování našim bratřím a sestrám.
Každého z nás povzbudil slovy: „Patříš do Božího srdce!“ A dodal: „Každý jsme jako kousek, který přesně pasuje do Ježíšova srdce. On navzdory našim zavřeným dveřím přichází a touží nás obejmout jako Otcova milovaného syna, milovanou dceru, a vdechnout nám svého Ducha – oheň, který nás volá do společenství. Bůh nechce, abychom byli sami, ale s ostatními.“