Letnice 2009Kdo z účastníků setkání letnic v Liticích by nevěděl, že V NĚM MÁME VÍTĚZSTVÍ, V NĚM MÁME SVOBODU, V NĚM MÁME SÍLU?

Duch Přímluvce a Utěšitel k nám promlouval silně a i my jsme se naučili jeho mluvě, protože v jeho jazyce jsou možné nové věci! Pán nám to také stále připomínal :-), a tak i tebe, kdo právě čteš tento web, chci povzbudit, že On opravdu zvítězil! On je tvoje svoboda! On je tvá síla!

Skrze otce Alvara jsme poznali zblízka dynamiku sedmi darů Ducha svatého: o jaký dar mám prosit Ducha, když chci znovu získat radost z modlitby, když potřebuji světlo, jistotu v rozhodování, když musím obstát v pokušení, když se chci dívat očima Božské prozřetelnosti, když se potřebuji cítit Božím dítětem a plně mu důvěřovat?

V komunitní atmosféře nechyběly ani slavnostní okamžiky, jejichž svědky jsme se stali – uzavřeného sňatku Markéty a Petra a také slibů panenství, poslušnosti a chudoby pro Nebeské království, které obnovili Ľudka a Petr. Radovali jsme se také spolu s dětmi, které poprvé přijali Kristovo tělo ve svátostné podobě.

… a ještě jedna věc byla pro nás sice nezvyklá, ale myslím si, že jsme ve zkoušce zdatnosti používání nového jazyka obstáli: co jsou letnice letnicemi, se nestalo, že by bylo špatné počasí, a ejhle, letos se slunci nějak nechtělo zpoza mraků vylézt… Ptáte se jak to? To bychom totiž jinak určitě nestolovali v přístavbě, kterou jsme tím tak neoficiálně otevřeli… 🙂