“Hosanna! Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově!“ (Mk 11,9)