Těšíme se i na Vaše svědectví – sek@koinonia.cz

Přes téměř letní počasí přijalo pozvání na sobotní kurz Filip v Českých Budějovicích více než 50 účastníků.
Kurz pořádaly obě českobudějovické rodinné komunity v areálu komunity bratří petrínů, a vyučování se ujali jak bratři z rodinné komunity Standa a Pavel, tak naše zasvěcené sestry z Plzně Marie a Růža spolu s P. Mirkem. Účastníci prožili den plný Boží přítomnosti, přátelství, chval i dojetí.

Na závěr cituji svědectví jednoho z účastníků: “Jsem opravdu rád, že jsem se mohl vašeho setkání zúčastnit. Cítil jsem silnou přítomnost Ducha svatého a atmosféru, jakou si představuji, že byla v prvotní církvi.

Standa Dragoun
 
 
 
Kristus vstal z mrtvých!
 
Milovaní!
 
V sobotu 14.4. jsem se zúčastnila kurzu Filip v Českých Budějovicích. Protože to nebyl první Filip v mém životě, byla jsem plná očekávání, co nového pro nás Pán připravil. Nejprve zmíním velký počet účastníků, které nezlákalo k příjemné jarní procházce ani luxusní dubnové počasí. Při programu se znovu potvrdilo pravidlo, že naše svědectví je výmluvnější než mnohé katecheze. Za ostatní zmíním Standovo vyprávění o tom, že přijal víru jako dar, o který vlastně vůbec nestál, protože se považoval za přesvědčeného ateistu a byl kandidátem KSČ. V té době ovšem už chodil se svou nynější manželkou Maruškou, která byla věřící. Víra obrátila jeho dosavadní život doslova naruby a Standa se přimknul k Pánu celou svou bytostí. Pro mě bylo velkou bombou Mirkovo vyučování o Duchu svatém. Pán nám dává svého Ducha jako dar, jako odpověď na to, že my jsme mu odevzdali svůj život. Dává nám ho proto, aby uzdravoval naši důvěru v Něho, a Duch působí a přináší ovoce tak, jak o tom píše sv. Pavel v listu Galaťanům 5,22n., tzn. lásku, radost, pokoj… Celý kurz byl velkým Pánovým darem pro všechny.
Díky Pavla
 

Kristus vstal z mrtvých!

Kurz Filip, který se nám díky Pánu podařil zorganizovat, byl pro mne další zkušeností Boží lásky. Znovu jsem se utvrdila v tom, že mě Bůh bezpodmínečně miluje a nabízí mi spásu: tento dar stačí jen přijmout. Pocítila jsem znovu, jak obrovskou hodnotu mám v Božích očích, když Ježíš položil svůj život právě za mě. Sílu Boží lásky a vanutí Ducha sv. jsem si uvědomila také během příprav a pak i v průběhu samotného kurzu, kdy nás, členy týmu, Pán vedl ke spolupráci a učil nás navzájem více se přijímat, i se svými chybami a limity, a to při vědomí, že všichni společně jdeme za Pánem.

Dája

 

Kristus vstal z mrtvých!

Milí, chtěla bych se s vámi podělit o několik postřehů z kurzu Filip.

Nejprve poděkování celému týmu: jako lektorka jsem obdivovala strukturu programu a propracovanost každé části, jakož i poddajnost vůči vedení Ducha Svatého, bez něhož by celý den byl sice skvěle odvedeným, ovšem nikoli Božím dílem. A tento rozdíl byl velmi znát: působivost, hloubka a přesvědčivost, s jakou byla zasahována lidská srdce, i následné další účinky v našich životech, jsou toho důkazem. 

Já sama jsem pociťovala uzdravující působení a nadále je prožívám. Když jsem například v pondělí po kurzu dostala špatné a zraňující zprávy, nejprve se mě zmocnil strach, ale náš Pán mi dal zakusit, že je opravdu nablízku a že se mám na Něho ve všem spolehnout: naplnil mne totiž takovým nadpřirozeným pokojem, důvěrou a nadějí, že jsem se začala těšit na to, co nového pro mě a mé blízké má, a tedy že naplní motto kurzu: SETKÁNÍ, KTERÉ TI ZMĚNÍ ŽIVOT.

Velmi důležité pro moje životní směřování bylo mj. i Standovo svědectví o tom, jak se mu Bůh dal poznat. Je to pro mne velká naděje, že náš Pán zachrání ty, za jejichž obrácení a spásu se modlím, tak jako proměnil Standu, ateistu, v našeho oddaného bratra, a to podobně, jako změnil Saula z nepřítele křesťanů na svého apoštola… Věřím, že právě tak promění životy těch, které díky Němu nosím v srdci.

Pavlovo velmi názorné vyučování o hříchu mi znovu potvrdilo Ježíšovo zaslíbení, že mě a nikoho z nás Ježíš v tom bahně nenechá a ze všeho nás vysvobodí – amen! 
Sláva a velké díky Pánu za rodinu – komunitu a všechno Jeho dobro!
Milena B.
 

Píši vám s vděčností, že jsem konečně mohla na “Filipa”, a to díky službě našich bratří a sester dokonce tak blízko – Bohu díky!

 
Prožila jsme poprvé zvláštní radost, dokonce až “užívání si” toho, že nemusím být před Pánem čistá! Ne že bych to předtím rozumově nevěděla, nebo že bych kdy měla nějaký pocit nepřijetí Bohem, ale vždy jsem se snažila o to “očištění”, než před Něho předstoupím. A ta chvíle, kdy jsme stáli na přímém slunci napatlaní blátem a ono se postupně začínalo drolit, mi připomněla dávná slova jednoho kamaráda o zašpinění hříchem, ve mně stále živá: “Když člověk spadne do bláta, může zalézt někde do kouta a sám si ho oškrabávat, ale lepší je běžet ke Slunci a ono uschne a opadá!”
 
Dalším, velmi osvobozujícím a důležitým momentem pro mě bylo zformulování si a vypsání a odevzdání těch největších bolestí, pro mě těžko řešitelných situací a toho co vím, že dělám špatně, ale nevím, jak z toho ven…Dala jsem to Pánu na Jeho kříž…  
 
Mirkovo vyučování o Duchu svatém mně dalo novou naději a při modlitbě vzývání jsem si pak přála, aby trvala ještě hodně, hodně dlouho…
 
Když jsem pak po skončení musela běžet za svými povinnostmi k dětem, měla jsem pocit jakési nedokončenosti a lítosti, celý následující den jsem silně vnímala potřebu být v modlitbě s Pánem a nějak celý ten intenzivní den “doprožít”…Nyní už vím, co dozrává, co vidím nově a věřím, že ještě mnohé uvidím! Díky!
Nádherný pohled byl i na bratry a sestry ve službě, na tu radost z dávání, na to, jak ve službě před očima přímo rozkvétají! 
Hana

 

Fotografie