Kristus vstal z mrtvých!

Milí,

včera jsem se vrátila z kongresu v Praze, kde jsme oslavovali 40 let trvání Koinonie Jan Křtitel.

Jsem naplněna velikou radostí – radostí z toho, že Ježíš je uprostřed nás živý!  A my jsme to v průběhu celého kongresu mohli cítit a zakoušet. A nejen my, “koinoňáci”, ale i ti, kdo přijeli na kongres víceméně jako pozorovatelé a hosté a vydávali o tom svá svědectví.

A tak jsem vděčná, že se už naplňuje proroctví, které zaznělo i na kongresu: Ez 48, 35b: “Jméno města od onoho dne bude: Zde je Hospodin”.

A tak veliké díky všem, kdo se o tuto skutečnost živé přítomnosti Ježíše uprostřed nás zasloužili!

A na závěr ještě slovo, které mi přichází na mysl  a ukazuje ovoce čtyřicetiletého působení Koinonie: Zach 8,23: “Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.”

Děkuji za přijetí! Marie M.

Fotografie – Pavlík Adámek a Jiří Strašek