Kompasem Jana Křtitele …
… jsme byli obdarováni na duchovní obnově Požehnání Jana Křtitele 1. – 5. 8. 2018 v litické Koinonii. A nejenom jím. Někteří se po čase setkali se známými z různých koutů diecéze, jiní získali čas k usebrání při adoraci v kostele či při odpočinku na farní zahradě, další byli nadmíru spokojeni s poskytnutým cateringem. I tropické počasí se dalo zvládnout díky tomu, že všechen program (kromě stravování) probíhal v kostele sv. Petra a Pavla.
Klíčové však byly přednášky P. Alvara Grammaticy, Th. D., na uvedené téma. Na základě biblických textů nás přiměl k zamyšlení nad postavou Jana Křtitele a jeho posláním nejenom v době Ježíšově, ale i v našem čase. Uvědomili jsme si důležitost přijetí Božího daru, trvalou přítomnost živého Ježíše a žití radostné víry v jednotě s našimi bratry a sestrami.
Velké poděkování všem za přípravu a organizaci obnovy a těšíme se na další „repete“ již tradičních letních duchovních obnov v Liticích. Jsou pro nás velkou posilou.
Šedivých, Ženíškovi a Kučerovi

Drazí bratři a sestry, děkuji za úžasnou duchovní obnovu Požehnání Jana Křtitele, která mi byla Pánem dopřána. Je to další z mnoha ohromných darů od Něho. Vděčně jsem přijala požehnání od Jana Křtitele, jehož hluboký smysl a sílu jsem vnímala po celý průběh obnovy, při které bylo vše tak úžasně předávané Alvarem a skvěle tlumočené Pavlínkou. Věřím, že nás ono požehnání všechny uschopní poslechnout proroka Starého zákona, přímluvce a přítele Ženicha, a s vděčností přijmout jeho rozhodné vybídnutí následovat Beránka Božího. On musí růst, já se menšit. To On, Beránek, z nás svou obětí na kříži sejmul všechny minulé i budoucí hříchy a bude s námi až do konce se svou nekonečnou, příkladnou, čekající láskou, která je silnější než naše hříchy, a svou vítěznou mocí skrze Ducha svatého.
Nenahraditelnou pomůckou a posilou pro naše smýšlení je tzv. kompas, který nám ukazuje, že se máme nejdříve rozhodnout pro život v radosti, mít přitom schopnost vidět přítomného Ježíše. Dále vycházet z Božího daru – uvědomit si, že na nás “dnes” spočívá Boží požehnání, proto máme mít mentalitu naděje a být vděční. Při pohledu na třetí světovou stranu je prioritou neutíkat od bratří a sester, protože právě uprostřed nich je přítomný zmrtvýchvstalý Pán. A nakonec se modlit za sjednocení, stát se služebníky jednoty – nepůsobit rozdělení, umět se zříci své pravdy. Tak budeme pohotoví ke službě Beránkovi a staneme se svědky zmrtvýchvstalého Ježíše.
Celý průběh obnovy byl jako vždy provázen úžasnou a chutnou kuchyní a společenstvím bratří a sester. Děkuji za vše! Ať nám Pán žehná, Maria se za nás přimlouvá a modlí se s námi.

Iva V.

Fotografie