Svědectví

Dne 28. října 2017 se u nás v Opočně uskutečnil kurs Izajáš. Sestry z plzeňské oázy (Maruška, Marie a Lenka) nás krok za krokem seznamovaly s Božím slovem a přiváděly nás k jeho přijetí jako naší životní pravdy, lásky, cesty, světla, i proměny…, protože: “Neznalost Písma je neznalostí Krista” (sv. Jeroným).
Já jsem kdysi už tento kurs absolvovala. Bible je mým každodenním průvodcem, přesto se mě znovu Pán dotýkal skrze výklady a dynamiky tohoto kursu. Silně na mě například zapůsobila dynamika o tom, že Boží slovo má moc nás proměňovat a každodenní čtení Písma v nás zanechává nesmazatelné stopy, které jsou v konečném důsledku Ježíšovým obrazem v nás, a tak i my můžeme naplnit původní Boží záměr, ke kterému jsme byli stvořeni: “Učiňme člověka, aby byl naším obrazem.” (Gn 1,26a). Nebo mě znovu oslovilo i to, že my jsme půdou, která vyžaduje neustálé zušlechťování, a Pán k tomu používá i některé naše životní problémy a těžkosti, protože jen dobrá půda může nést plody…
A tak znovu: VELKÉ DÍKY sestrám z oázy!
O tom, že jejich snaha nebyla marná, svědčí i to, že když jsem dnes k ránu otevřela Písmo a četla žalm 126, mohla jsem ho uchopit za svůj a věděla jsem, že je to slovo pro mě, slovo o včerejším kursu, i slovo prorocké: “Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se…
S pláčem nyní chodí, kdo rozsívá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.”
Ano, každodenní čtení Božího slova nás proměňuje a i my poneseme plody…!

S díky
Marie Mus

 

KVzM! V sobotu jsem byla v Opočně na kursu Izaiáš. Celý den jsme se dozvídali mnoho zajímavých informací o Písmu, z různých pohledů… Vnímat Písmo jako osobu by mě opravdu nenapadlo. Musím přiznat, že se mě spousta věcí hluboce dotkla. I když si můžu klidně myslet, že už toho hodně o Bibli vím, dokonce o ní učím děti na náboženství, vědět a skutečně znát, je podstatný rozdíl. Tento kurs mi dal nový zápal a touhu opravdově se do Písma ponořit. Uvědomila jsem si, že základem Bible je Láska, kterou Bůh zjevuje lidem, lidská zkušenost s touto Láskou. Všechno směřuje k Ježíši, Ježíš je středem Bible. A tak jsem odešla s tím, že chci víc poznat Krista skrze Písmo. Protože, jak říká sv. Jeroným: „Neznat Písmo znamená neznat Krista.“ Dokonce jsem se znovu přihlásila do BKŠ (Biblická korespondenční škola), kterou jsem před léty vzdala. Moc děkuji Marušce Musilové, že tento kurs zorganizovala, i Maruškám a Lence, že za námi vážily tak dlouhou cestu. Díky nim jsme mohli prožít sobotu s přáteli a hlavně s Ježíšem, který je vrcholem Božího díla, a přitom Slovem, které se kvůli nám vešlo do jeslí.

Díky za přijetí!
Markéta

 

 

V sobotu 28. října se rodinná komunita Opočno spolu s milými hosty (z Trutnova, Studence…) sešla v pohostinném domě Musilových. Setkali jsme se tu se sestrami z oázy v Plzni, které přijely, aby nás prostřednictvím kursu Izajáš provedly cestami poznávání Boha skrze Bibli.

Společné chvály a modlitba nás uvedly do Pánovy přítomnosti a kurs mohl začít. První blok vedla Maruška Macková a nesl se v duchu: zde je Bible, prosím, seznamte se. Ptali jsme se: „Odkud jsi?“ a „Kolik je ti let?“ a „Jaká je tvoje mateřština?“ a „O čem s námi chceš mluvit?“ a také jsme zjišťovali, že se neseznamujeme s knihou, ale celou knihovnou o mnoha svazcích.

Tolik knih nemůže mluvit stejným hlasem, a tak nám o nich v další části řekla něco víc sestra Marie. Dozvěděli jsme se o různých literárních žánrech a duchovních i dalších významech, a když jsme si v závěru zkusili několik vybraných textů v tomto smyslu rozkrýt, zjistili jsme, že je to sice napoprvé nesnadné, ale opravdu napínavé.

Třetí blok, který vedla Lenka, měl vzhledem k načasování po obědě (byl moc dobrý, díky Vojto, Maruško, Blanko) trochu nesnadnou pozici, ale zvítězil hladce; šlo totiž o souvztažnosti mezi Starým a Novým zákonem, jak je znázorňují vybrané fotografie reliéfů a plastik římských kostelů. Ukázaly se nám souvislosti dosud neviděné a naše radost vzrostla.

Čtvrtý a závěrečný blok, který vedla opět Marie, měl trochu agrární ráz, pojednával o půdě, v níž může zaseté zrno vzejít – a vzhledem k šedým buňkám, které se začaly tvářit, že už si své odpracovaly, byl příjemně názorný, ba hmatatelný.

Rozloučili jsme se rozradostněni, poučeni, potěšeni. Rozhodně jeďte na kurs Izajáš. Jistěže čteme Písmo už nějaký čas, ale Izajáš nám trochu ukáže a hlavně dává do budoucna tušit hloubku a vztahy, na první pohled nezřejmé, přemnohé fazety odlišné v tom či onom nasvícení, a především nezřízenou chuť je objevovat.

Jana Š.

 
Kristus vstal z mrtvých!
Nejprve bych chtěl poděkovat Musilom za organizování kursu Izajáš v Opočně. A sestrám z komunity, které nás přijely povzbudit, jak používat (prožívat) BIBLI ve všednodenním životě.
Díky Bohu, že jsme s manželkou mohli přijet (babička Hylmarová nám pohlídala všechny děti – na celý den)  a užít si v klidu a ve velké pohostinnosti na tomto kursu Boží Přítomnost! a Boží Lásku!
Na tento kurs jsem odjížděl s očekáváním, abych si ujasnil jakým způsobem ČÍST BIBLI.
To nám bylo jasně řečeno a teď záleží jen na mně, jak to uchopím a budu to aplikovat každý den ve svém životě.
Odhodlání je v tuto chvíli velké, proto se modlím k Bohu, abych vytrval, poznával a byl nablízku Ježíši Kristu, který nás miluje až na kříž.
Ale záleží čistě na mně!!!

Díky za přijetí, moc se nám to líbilo.
Vítek, 33 let

Fotografie