Velikonoční svátky v Liticích
V okamžiku Ježíšovy smrti se otevřely hroby a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena (srov. Mt 27,51-53). Kristus sestoupil do podsvětí, rozlomil Adamova pouta smrti i všech zemřelých spravedlivých a vzal je k sobě. Ježíš vstává z mrtvých a spolu s ním ti, kteří mu náležejí. Vzkříšení není pouze záležitostí Ježíše, zmrtvýchvstání patří celému Božímu lidu! Církev ti dnes, bratře a sestro, říká: „Raduj se! Kristovo zmrtvýchvstání je i tvoje!“ Jeho vzkříšení je trvalým faktem. Pán dnes slyší volání Adama, který je v tobě uvězněn, a přichází ho vyvést na svobodu. Nesuďme již tedy podle zdání, ale usuzujme a mluvme podle víry a s vírou. Kristus opravdu vstal z mrtvých a my s Ním!

Obřady Zeleného čtvrtku

Křížová cesta
Velikonoční vigílie