23-25 ottobre 09

“Pokongresovky”

Od prázdnin v nás stále doznívá velká radost z toho, jak jsme s pomocí Pána mohli v Praze uskutečnit tak nádherné setkání, kterým byl Kongres k 30. výročí založení Koinonie Jan Křtitel.
V bývalém sídle komunistické moci, která chtěla vyhladit víru v srdci Evropy, zavládl Duch zmrtvýchvstalého Krista a rozzářilo se světlo bratrství a jednoty. Motto UN POPOLO IN CAMMINO (Lid na cestě) se nám nesmazatelně vryl nejen do mysli, ale i do srdce a do celého našeho konání.

V duchu Kongresu se neslo i výroční setkání všech členů české Koinonie v Liticích (pro nás Moraváky to byly takové “hodky”, proto “pokongresovky” – pozn. moravské hody se ukončují následující neděli hodkami). Zahájení nového pastoračního roku s vyučováním, trvalé závazky externích členů, obnova slibů a skromná, ale láskyplná oslava narozenin našeho pastýře Franceska – to vše bylo náplní třídenního setkání koncem října letošního roku.

Jsme Pánu vděčni za to, že nás povolal k tomuto svému slavnému dílu, které se rozrůstá po celém světě. On je Tím, kdo nám dává sílu a vytrvalost kráčet společně s našimi bratry a sestrami.
Vyučování na tomto setkání bylo pro nás opravdovým obohacením. I když jsme na cestě Jana Křtitele víc než 10 let, znovu a znovu obdivujeme tu nádhernou perlu, kterou Pán neustále obrušuje a leští. Skrze naše pastýře nás učí společně kráčet v jednotě víry, navzájem se přijímat a milovat i přes naše nedokonalosti, ukazovat na Beránka a být odhodlaní sloužit Pánu skrze naše bratry.
Komunita je pro nás rodinou přátel a požehnáním našeho života.

Litice mohou být zaslíbenou zemí také pro Tebe. Možná, že znáš Koinonii jen z těchto stránek a nemáš dost odvahy do této zaslíbené země vstoupit. Z vlastní zkušenosti Ti říkáme: neboj se! Bratři, kteří jsou Ti nablízku a Koinonii znají, Tě přivedou přímo k Ježíši. Stačí se jich jen s důvěrou přichytit.

Manželé Pauerovi

Na cestě přátelství

Setkání Koinonie na zahájení nového pastoračního roku začalo v pátek chválami a Pán nám připomněl prorocké slovo, které jsme dostali u příležitosti oslav 30. výročí založení komunity: „Nikdo nezastaví tvoji cestu, nikdo nezastaví tuto cestu, protože už to nejsi ty, kdo po ní kráčí, ale jdu po ní já, jenž žiji v tobě.“
Abychom zůstali věrni tomuto slovu, učili jsme se následující den dělat tři skoky dopředu, aby naše srdce i mysl nezůstávaly na místě, ale byly o tři dny napřed jako Ježíš. V modlitbě jsme posílili svá klesající kolena, abychom mohli vyjít hbitým krokem na horu, na niž nás Pán zve. Když se pak na vrcholu rozhlédneme, uvidíme, že je pro nás připraveno víc, než co máme teď. Znovu bylo našim myslím a srdcím ukázáno, jak velmi cenný je náš bratr a jak se k němu chovat, aby mezi námi vzniklo přátelství, protože bratr-přítel je ten nejcennější poklad. Když mají přátelé jednu vizi, společnou cestu a jedno vedení, zrodí se jeden lid. Lid má pak budoucnost, když naslouchá Božímu slovu. Z poslušnosti a poddajnosti tomu, kdo nás vede, nám plyne velké požehnání: Duch hýbe svým lidem! S každým novým Domem modlitby, který Duch otvírá, otvírá i cestu do dalších zemí světa.

V sobotu večer jsem spolu s dalšími 15 sestrami složila slib trvalého přilnutí ke Koinonii Jan Křtitel, slib trvalého přátelství. Jako v příběhu Rút, která se rozhodla být přítelkyní Noemi a doprovodit ji až do Betléma, “Domu chleba” (srov. Rt 1,1-22).
Ve společné modlitbě jsme dostaly požehnání být přítelkyněmi a láskou pro své bratry a sestry, požehnání následovat příkladu žen z Písma, jakými byly také Chana, Sára, Júdit, Ester… a Maria.

V neděli nás navštívil plzeňský biskup Mons. František Radkovský, který se ve svých slovech vrátil k nedávné návštěvě Sv. Otce v České republice. Povzbudil nás a požehnal nám k dalšímu působení a hlásání evangelia.
Při mši sv. byli přijati do komunity noví bratři a sestry, další složili či obnovili své dočasné závazky. Všichni jsme odjížděli radostní a posíleni Duchem na další společnou cestu přátelství do zaslíbené země.

Jana