V sobotu 1. října 2011 byl v areálu Koinonie Jan Křtitel v Plzni – Liticích slavnostně zahájen provoz nové budovy, v níž jsou umístěny kaple Navštívení Panny Marie a prostory pro setkávání společenství včetně technického zázemí. Při slavnostní mši svaté, jíž se zúčastnili nejen místní členové Koinonie a farníci, ale i hosté z domova a z ciziny, požehnal biskup František Radkovský́ oltář kaple Navštívení Panny Marie a připomněl poslání a skutky Jana Křtitele, jehož jméno, odkaz i poslání Koinonie nese. Přítomen byl i architekt Jan Soukup, který́ celou novostavbu projektoval. 

První věc, která návštěvníka kaple při vstupu upoutá, je rovnocenné umístění svatostánku a výklenku s Písmem svatým, korespondující s přáním posledního koncilu, aby Božímu slovu byla prokazována stejná úcta jako Božímu tělu, neboť obojí sytí víru Božího lidu (srov. DV 21). Centrální prostor kaple moderního stylu zaujímá krychlový́ oltář – symbol Krista, který́ sám sebe prohlásil za kámen úhelný́, tedy za základní stavební kámen. Dominantou kaple je pak vitráž, znázorňující tři biblické výjevy.

V prostřední části vitráže je vyobrazeno radostné setkání těhotné Panny Marie s její příbuznou Alžbětou, která je rovněž v očekávání. Jedná se o dvě budoucí matky, z nichž jedna nese ve svém lůně Ježíše, druhá Jana Křtitele. Obě dvě ženy se setkávají v radostném objetí a svědčí o Pánově velikosti, protože počaly zázrakem. Zároveň se poprvé setkává Mesiáš se svým Předchůdcem, přičemž již v lůně své matky vydává Jan Ježíšovi své první radostné svědectví. 

Základní scénu vitráže pak doplňují další dvě vyobrazení: Zvěstování Zachariášovi (nalevo) a Zvěstování Panny Marie (napravo). Na jedné straně Zachariáš odmítá Božího posla a nepřijímá jeho poselství, na straně druhé Marie uvěří Božímu poslu, přijímá Boží Slovo a Slovo se stává tělem. Její „ano“ navždy spojí Božího Syna s naším lidstvím a Bůh se nám dává poznat v osobě Ježíše z Nazareta. Vitráž vyjadřuje tuto historickou chvíli symbolickou oranžovou barvou – oranžový́ je Boží posel, který́ vstupuje do lidských dějin, které celé proměňuje, a proto celá časová osa dostává oranžovou barvu.

Nad vitráží je pak upevněn jednoduchý́ dřevěný́ kříž 
– symbol spásy a naděje pro všechen lid.

V úterý́ 31. května 2016 biskup František tyto vitráže, jejichž autorem je výtvarník Roman Brichcín z Českých Budějovic, požehnal. Malíř Roman Brichcín je zároveň autorem obrazu Rozsévače v přízemí budovy a obrazů Kříže a Panny Marie ve vedlejším sále. 

Kapli využívají bratři a sestry Koinonie Jan Křtitel každodenně k osobní i společné modlitbě a ke slavení mše svaté. Pro veřejnost je kaple otevřena každou středu od 16.00 do 18.00, kdy v ní probíhá přímluvná modlitba. V zimě pak v kapli probíhají nedělní mše, protože je pravidelně vytápěna.

Požehnání kaple 1. 10. 2011
Požehnání vitráže 31. 5. 2016

Fotografie