Dobřany (Kostely sv. Víta, sv. Mikuláše a věž)

I letošní ročník Noci kostelů nabídl pestrý kulturně-duchovní program. Návštěvníci si mohli vybrat z komentované prohlídky kostelů sv. Mikuláše a sv. Víta, měli možnost vystoupit na věž a nechyběl ani koncert vážné hudby. Organizátoři si dali opravdu záležet na příjemném průběhu celého večera, aby se v tak inspirativní atmosféře mohl každý účastník setkat s křesťanstvím nejen prostřednictvím umění a kultury, ale aby měl možnost na vlastní kůži pocítit i Boží přítomnost.  Díky farníkovi Pavlovi, který sice není dobřanským rodákem a nepovažuje se za znalce zdejšího kostela, jsme mohli poznat to nejdůležitější z dobřanské historie spjaté s výstavbou kostela sv. Mikuláše. Svým poučným a poutavým vyprávěním nám pomohl obdivovat duchovní a umělecké skvosty tohoto kostela. Poté následovala prohlídka netradiční sakrální stavby kostela sv. Víta, kterou vedla paní Eva Špísová.

Na návštěvníky čekal zlatý hřeb večera ve 20.00 hodin, koncert vážné hudby. Letošní Noc kostelů v Dobřanech poctily svojí přítomností dvě výjimečné zpěvačky z Moravy: mezzosopranistka Kateřina Oškerová a sopranistka Lenka Rafajová.

Kateřina Oškerová pochází z moravského Slavičína. Od dětství ráda zpívala, ale profesionálního pěveckého vedení se jí dostalo až v dospělosti. Je absolventkou Církevní konzervatoře v Kroměříži a Vysoké školy múzických umení v Bratislavě, kterou absolvovala v roce 2010 pod vedením profesora Petra Mikuláše. Po celou dobu studií se věnovala koncertní činnosti, vedla hlasové výchovy ve smíšených sborech a hostovala v opeře Slovenského národního divadla. Nyní se věnuje pedagogické činnosti na ZUŠ Zlín a Jižní Svahy, úzce spolupracuje s Holešovským komorním orchestrem, je členkou tria Ars Animae a vystupuje při různých společenských akcích. Její repertoár tvoří jak písňová, tak operní tvorba.

Lenka Rafajová pochází ze Zlína, vystudovala zpěv na brněnské konzervatoři u magistry Blanky Morávkové, ve studiu pokračovala na konzervatoři Dezidera Kardoša v Topolčanech. Dále studovala v Brně pod vedením profesorky Natalie Romanové-Achaladze z Janáčkovy akademie múzických umění a Ireny Troupové z Masarykovy univerzity. Absolvovala mezinárodní pěveckou soutěž Anglo-Czechoslovak Trust v Londýně (2. místo), mezinárodní pěvecké kurzy v Komárně pod vedením prof. Livorové a v neposlední řadě letní kurzy barokní hudby. V minulosti vystupovala s komorním orchestrem města Blanska nebo s Filharmonií Bohuslava Martinů. V současné době se kromě pedagogické činnosti na ZUŠ Zlín stejně jako Kateřina věnuje i koncertní činnosti s triem Ars Animae. 

Umělkyně zazpívaly za doprovodu ředitele dobřanské ZUŠ Jana Vozára a klavíristky Michaely Vackové. Při této příležitosti si připravily pásmo klasických písní z pera světových autorů, jako jsou Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadus Mozart nebo Antonín Dvořák. Na závěr nechybělo ani překvapení – Pie Jesu, vpravdě neopakovatelný zážitek. 

Po bouřlivém potlesku a přídavku, jež si vyžádalo nadšené a vděčné publikum, ukončil celý večer dobřanský farář Martin Váňa z Koinonie Jan Křtitel, který v krátkosti představil Koinonii a její aktivity. Celou akci ukončil krátkou modlitbou a požehnal všem přítomným. Až do půl desáté hodiny večer byly otevřeny oba kostely i věž k volným prohlídkám. 

Na závěr nezbývá než poděkovat ještě jednou všem, kteří se na přípravě a průběhu celé Noci kostelů podíleli. Srdečný dík!

-Marie-

Dolní Lukavice (Kostel sv. Petra a Pavla)

Podařilo se nám zapojit se do celostátní Noci kostelů. V okolí Plzně se do tohoto projektu zapojilo 20 kostelů, z našeho nejbližšího okolí např. Vícov, Skočice, Dobřany, Letiny. Akce byla pořádána pod záštitou Mons. Tomáše Holuba, plzeňského biskupa. Program v našem kostele sv. Petra a Pavla byl postupně sestavován již během března a dubna, neboť do konce dubna musel být kostel elektronicky přihlášen. S panem farářem jsme se rozhodli do této akce zapojit také žáky z lukavické základní školy, které jsme osobně 26. dubna pozvali a 10. května je pan farář provedl po kostele, aby se mohli inspirovat ke svým pracím. Děti poté psaly a kreslily pod dohledem učitelů. Během cca. měsíce vznikaly krásné výtvarné a literární práce, z nichž ocenit tři nejlepší rozhodně nebylo lehké. Nakonec jsme odměnili šest nejlepších bez určeného pořadí: Eliška Bauerová, Eliška Lexová, Milena Kopičková, Adam Krs, David Švajcr a Markéta Šíchová. Drobný dárek od pana faráře dostali i ti žáci, kteří se neumístili. Všichni si zaslouží velkou gratulaci!

Akci v 19 hodin zahájil farář P. Peter Hermanovský a předal slovo hudebnímu souboru Lukaváček. Po zhruba půl hodinovém vystoupení následovalo vyhodnocení soutěže a předání cen. Dalším bodem programu byla soutěž pro děti tématicky zaměřená na interiér kostela. Děti soutěžily ve skupinkách a na sedmi zastaveních plnily jednotlivé úkoly. Když vše správně splnily, čekala je sladká odměna. Poté byli všichni přítomní seznámeni s historií kostela a po výkladu následoval poslední bod programu – koncert barokního souboru. Barokní soubor zahrál jak melodie od starých mistrů, tak i moderní skladby. Soubor sklidil obrovské nadšení a byl odměněn dlouhým potleskem. Tato netradiční akce přilákala hodně lidí a to nejen místních, ale i z okolí. Ráda bych poděkovala všem, kteří se na této akci podíleli.

Ráda bych se s vámi rozloučila zprávou od Christopha Schönborna, vídeňského arcibiskupa, který má kořeny svého rodu právě v Dolní Lukavici: Setkávat se a učit se od sebe navzájem – k tomu nám Noc kostelů každoročně vytváří zvláštní příležitost. Křesťané jsou jako paprsky kola, jehož středem je Ježíš: čím více se k tomuto středu přibližujeme, tím blíže se dostáváme k sobě navzájem. Přeji vám všem, aby tomu tak bylo zejména 9. června. Velmi se raduji, že i letos je v České republice otevřeno tolik kostelů…”

-Eva Horová-

 

Litice (Kostel sv. Petra a Pavla)

Po otevření kostela sv. Petra a Pavla v Liticích se shluklo několik nadšenců ve zvonici a postupně vystupovali až ke zvonům. Nejenže na ně čekal krásný výhled do okolí a přilehlé Plzně, ale především mohli rozhýbat srdce nejstaršího zvonu na Plzeňsku (již z roku 1582) a nechat se ohromit jeho hlasem. Tak se v průběhu večera ozývaly nepravidelné údery zvonů Liticemi, ohlašovaly všem kolemjdoucím začínající Noc kostelů a nalákaly několik litických občanů nejen poprvé na věž, ale i do samotného kostela. Volnou prohlídku kostela doprovázel hrou na varhany Ivan Pirner. 

Před 18. hodinou jsme museli z věže rychle seběhnout, jelikož se spustilo pravidelné motorizované zvonění. Ustaly i tóny varhan, protože začala velice zajímavá přednáška vedoucího oddělení starších dějin v Západočeském muzeu v Plzni. Archeolog středověku Jiří Orna nás seznámil s archeologickým výzkumem provedeným u litického kostela v letech 2015 a 2016, kdy probíhala stavební akce “odvlhčení zdiva kostela”. Dozvěděli jsme se, že původní litický kostel byl obklopen hřbitovem, jehož tajemství nám pan archeolog odhalil a připojil informace o historii kostela samotného. 

Prozářená noc světlem, tóny oživlých varhan, ohlédnutí se do časů minulých a zvuk bijících zvonů nám připomenuly čas, který plyne a věčnost, jež přetrvává běh dějin a k níž spějeme.

“Žádná tma pro tebe není temná: noc jako den svítí, temnota je jako světlo.
Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.”  (Žalm 139,12-13)

-rua-

 

Fotografie

 

Dolní Lukavice

Foto:  Radek Hora a Václav Živný

 

Dobřany (Vít a Mikuláš)

 

Video

 

 

 

Litice