Těšíme se i na Tvé svědectví – sek@koinonia.cz

Děkuji za poznání Ježíše, který koná v našem životě velké věci, učí jak žít a nenechávat si to jen pro sebe, jak vše předávat a v neposlední řadě jak uvěřit a svědčit. Miloš

Pro mne zajímavé vypravování o době a prostředí Ježíšova života. Lépe si po tomto setkání mohu představit osoby hlavních tvůrců evangelia, jak oni sami viděli a vnímali Ježíše – ať už z osobního vztahu, kdy s ním pobývali, nebo z vypravování jeho žáků, navíc doplněno obrázky, písněmi a scénkami z doby minulé… Díky! Marcela U.

Ve dnech 5. – 8. července 2018 jsme se s manželem zúčastnili kurzu Ježíš ve čtyřech evangeliích. Kurz probíhal v oáze Koinonia Jan Křtitel v Liticích. Vyučujícími byli Alvaro, Miriam a Valerio, kteří nás ve čtyřech dějstvích uvedli na scénu divadla, kde jsme byli velice kreativně vtaženi do života Ježíše, jak ho viděli naši čtyři evangelisté – Matouš,Marek, Lukáš a Jan.
Udivilo mě, jak se tato kreativita silně odrazila i v nás, učednících, když jsme svými dynamikami přispívali a zasahovali do děje. Posuďte sami: napadlo by vás provést úvod do evangelií jako expozici sousoší nebo představit Ježíše v televizní debatě či jako obhajobu diplomové práce? Nebo zkusili jste si někdy vytvořit svůj osobní Otčenáš, jak nás to učí Ježíš? To byly velmi silné zážitky…
Mě osobně oslovil i závěr kurzu, souhrn našeho vyučování, který provedl Alvaro, protože i bez poznámek mi uvízlo v hlavě, že když mi v životě bude docházet síla, půjdu za Markovým Ježíšem-Supermanem, když budu klesat na mysli a nebudu v životě vědět kudy kam, obrátím se na Matoušova Ježíše, Mistra, který přišel naplnit přísliby, když mě dostanou mé hříchy a slabosti, předstoupím před Lukášova Ježíše, Proroka, který je plný milosrdenství, a když se ocitnu ve tmě, budu vzývat Janova Ježíše, který je naším Světlem, Cestou, Pravdou a Životem…
Taky vím, že mohu svůj život postavit na historickém Ježíši a mé osobní zkušenosti s Ním, protože moje role Ježíšova učedníka mě dle Marka učí, jak žít evangelium, podle Matouše, jak ostatní učit a povzbuzovat, podle Lukáše, jak hlásat dobrou zprávu, a podle Jana, jak o Ježíši vydávat svědectví.
A tak na závěr ještě moje osobní svědectví.
Těsně před začátkem kurzu za mnou přišla sestra z mé rodinné komunity se zprávou o mém synovi. Tato zpráva mě i manžela uvedla do obav a strachu o syna. Obrátili jsme se tedy na Ježíše a volali k Němu o pomoc a světlo do této situace. A jaké bylo naše překvapení, když při večeři, jejíž součástí bylo pro každého individuální Boží slovo, jsme s manželem obdrželi stejné slovo, zcela aktuální k naší situaci: Mk 5,36:” Neboj se, jen věř!” Když jsme si pak přečetli v Markově evangeliu tento příběh o vzkříšení Jairovy dcery, zjistili jsme, že jsme se stali součástí tohoto příběhu: i k nám přišli lidé s negativní zprávou z našeho domu, kde jsem koordinátorkou, i nám Ježíš dodává naději a bere nás (otce i matku), vyžene všechny obavy a strachy, a já vnímám a věřím, že problémy syna jsou už vyřešené… A tak i nám nezbývá, než žasnout nad Ježíšovou mocí a milosrdenstvím. Marie M.

 
Od Vánoc jsme se doma modlili, aby byl na volné dny v červenci vypsán v Koinonii kurs, který nás zaujme. A aby i další okolnosti dovolily, abychom se jej mohli zúčastnit. Pán je milostivý a naše prosby byly vyslyšeny. 5. července odpoledne jsme se ocitli v Liticích. Jako nováčci ve víře jsme vlastně  ani nevěděli, co máme od celého kursu čekat. Věděli jsme ale, že budeme mezi spřízněnými dušemi, mezi přáteli. A věděli jsme, že budeme v kontaktu s Ježíšem.

Naše očekávání se naplnila. Potkali jsme se zde nejen s Ježíšem, ale i s jeho rodiči a přáteli. Měli jsme tu čest setkat se také s jistým Markem z Kypru, celníkem Matoušem, co má jednu ruku dlouhou, všeobecným lékařem MUDr. Lukášem a rybářem Janem Zebedeem. Všichni čtyři nám vyprávěli o Ježíšovi, jeho životě a jeho skutcích. V mezičase jsme se společně modlili, zkrášlovali jsme stoly, aby se nám u nich líbilo, myli jsme nádobí, abychom měli z čeho jíst, vymýšleli jsme animace, abychom se po obědě probudili (což se v našem případě většinou minulo účinkem) a v mezičase se setkávali s přáteli a navazovali nová přátelství s účastníky kursu a členy Koinonie. Jako malé třešinky na dortu jsme se mohli v rámci shrnutí zúčastnit televizního vysílání diskusního pořadu na křesťanské téma a také se nám podařilo do programu vmáčknout i jednu úspěšnou, šestipotleskovou obhajobu disertační práce na téma Život a dílo MUDr. Lukáše a Jana Zebedea. Krásnou a dojemnou tečkou pak byla nedělní bohoslužba spojená se křtem a přijetím nové (i když zatím asi tak čtyřkilové) členky, Klárky Terezie,  do naší křesťanské rodiny.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Pánu za to, že nás po svých cestách přivedl až na kurs Ježíš ve čtyřech evangeliích, Koinonii za lektory, prostředí i nasazení, se kterým se o nás starali a všem účastníkům za krásné přijetí, se kterým jsme se setkali. Speciální zmínka pak patří Míše a lidem v kuchyni a v baru za to, že zvládli naše dva raubíře uhlídat, aniž by z toho zešedivěli.  Honza a Lucka Weberovi

 
Za kurs moc děkuji, vzbudil ve mně velkou touhu nejen evangelium více číst, ale jít do hlubší hloubky, délky i šířky,.. až tam, co není zaznamenáno…
Jít s Ježíšem, být s Ním…”psát své evangelium”
Věřím, že se kurs bude opakovat, už jsou další zájemci. Smějící se 

Děkuji i za radost, humor a přijetí všech sester a bratří a za výborné jídlo. Marcela K.

 

Historie ukazuje, že Bůh je ten, koho poznáváme den po dni a získáváme s Ním osobní zkušenost. Proto ji potřebujeme znát dobře a v pravdě, abychom si uvědomili, proč vlastně žijeme. Především my, kterým byla vyučována historie pozměněná různými režimy-totalitními.

Evangelia nás seznamují s životem Krista, Jeho vztahem k Bohu Otci a pro nás tak důležitý příklad výchovy učedníků- evangelizátorů! Ježíšova opakující výzva ,, neřídit se příliš zákonem, ale mít zkušenost a zakoušet Boží lásku a milost. A to by mělo opravdu naše životy měnit pro svědectví ostatním.

Pro mne byl zajímavý způsob rozlišného sepsání evangelií :

Marek s odkazem ŽIJ

Matouš UČ

Lukáš HLÁSEJ

Jan VYDÁVEJ SVĚDECTVÍ

Při kurzu jsem byla vtažena do historie a poznání, jak svědčit a lépe hlásat!

,,Evangelia budou žít, když my je oživíme,, řekl Alváro …..a já jsem vděčná, že jsem se jejich oživení zúčastnila.

Často se setkávám s lidmi, kteří hledají a nalézají bludné směry, které se sice dobře a příjemně tváří, chvilkově člověka naplní štěstím, ale potom se ozývá stále větší vnitřní prázdnota.

A my křesťané máme být poučeni a připraveni zprostředkovat jim setkání s živým Ježíšem, skrze kterého může být každý spasen. Je důležité, aby to byl náš životní styl!

Radostná a přátelská atmosféra nás provázela po celou dobu kurzu a kreativita všech účastníků byla úžasná, nezapomenutelných zážitků a smíchu bylo požehnaně 😊

Výborná škola života!

Díky. Renáta

Fotografie