Již třetím rokem nabízí biskupský vikář pro evangelizaci P. Alvaro Grammatica, Th.D. možnost se zastavit, nabízená témata porozjímat a opět s nově obnoveným vztahem s naším Pánem vykročit do všednosti dní.
Stejně i letos, v roce BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, nám bylo naservírováno během každého dne zamyšlení nad duchovními nemocemi. V čase rozjímání jsme měli možnost buď témata do sebe nevpustit, a nebo??? 
Tak jsme zpočátku k jednotlivým nemocem přistupovali i my. Náš rozhovor začínal asi takto: „Škoda, že tu není ten a ten, to je přesně na něj… a já myslela, že je to o Tobě, ty ses v tom neviděl? A tys něco našla, že by to bylo i na Tebe… ?“
Ano, takto začínaly naše úvahy. Každý z nás máme v sobě touhu po autonomii, marnou slávu, vychvalování, pokrytectví, nejsme schopni milovat svoji vlastní ubohost, která se projevuje tvrdošíjností, nenasloucháním, nesvorností, chybí sebeovládání, trpělivost a hlavně prosba o Ducha Svatého, jak správně reagovat.
A to je jen jedna z duchovních nemocí – pýcha.
A co závist? Smutek nad dary druhého, modlím se, aby ten druhý byl požehnaný? Hněv? Duchovní lenost? Nestřídmost? Smilstvo? Lakota?
Vše bylo s odkazem na Písmo, kde můžeme nalézt podobu, ale k tomu i nabídka, jakým způsobem se z toho můžeme dostat. Nezapomínat na Ježíšova slova, která platí i nám: „Vstaň a choď“.Vidět se na cestě, která je z jedné strany ohraničena Kristem, který vstal z mrtvých a ŽIJE, a z druhé strany společenstvím druhých.
Adorace, mše svatá, modlitby, vše doprovázené příjemnými zpěvy a také společným stravováním – o což se staral celý tým. Obrovskou zásluhu na tom měla tlumočnice Pavlínka.
Děkujeme Pánu za tyto dny, P. Alvarovi a celému jejich týmu.
Ty, kdo kráčíš každodenním trmácením, ať jsi laik nebo kněz či řeholník, dopřej si takové zastavení, ve kterém se mnohé zaběhnuté myšlení očistí. 
Pavla a Karel Ž.

 

Na diecézní exercicie jsme se moc těšili. Překvapilo nás srdečné přijetí členů komunity i ostatních účastníků. Přednášky byly velice hodnotné a poutavé s velkým množství výstižných příkladů. Velmi nás oslovilo radostné slavení eucharistie s hudebním doprovodem.
Rovněž i modlitba breviáře se zpívanými žalmy. Z těchto duchovních cvičení si odvážíme radost, pokoj a naději do všedních dní.

L. + B. Tauchmanovi

PS: Díky za výborné jídlo.

 

Máte v létě týden čas? Já si ho udělal a výsledek je ten, že zde píšu o diecézních exerciciích 2016. Několik kratších akcí sdružení Koinonia jsem již v minulosti navštívil, něco jsem slyšel od jiných a proto jsem byl zvědavý, jak budou exercicie pojaty. Výsledek zcela splnil moje očekávání – pro mne osobně šlo o optimální mix radostnosti a usebrání, přednášek, modliteb a mlčení před Pánem…
Z mého pohledu snad za ještě cennější, než (mimochodem velmi kvalitní) přednášky k tématu duchovních nemocí, považuji čas poskytnutý mi na vytržení z běžného všedního života a prostor pro setkání se s Pánem a také se sebou samým. Takže moje doporučení je – příště neváhejte a jeďte také. Protože možná už to, že jste v záplavě internetu zabloudili na tyto stránky, může znamenat, že Vás Duch Svatý zve a z nějakého důvodu Vás v Liticích potřebuje… 😉

Jirka Veselý

Moji milí,
jednoduše nemůžu nepoděkovat.. za možnost prožít skutečně „úrodný“ týden 🙂
Náročné téma, které se úzce dotýkalo mé rodinné situace, se díky Alvarovým přednáškám postaveným pochopitelně na biblickém základě a současně uváděným psychologickým, fyzickým, kulturním atd. aspektům, nestalo bolestným, ale plným naděje – především díky návodu, jak s duchovními nemocemi zacházet. Naději v milost našeho Pána mi dodala i řada svědectví účastníků, kteří mi popisovali, jak jim náš dobrý Bůh pomohl v životních situacích, které i já prožívám.
Samozřejmě i díky síle společných modliteb a každodenní eucharistické slavnosti jsem odjížděla naplněná Boží láskou, nadějí, silou i odvahou do dalších měsíců.

Díky!! Milena

Těšíme se na Vaše svědectví sek@koinonia.cz


Fotografie

 

Letáček 2016