Pozdě barokní kaple Panny Marie Pomocné byla vystavěna v roce 1773. Nachází se poblíž mlýna Varta (Strážný), mezi městem Dobřany a obcí Šlovice. Kaple je zděná ze zdiva smíšeného, vstupní průčelí j orientováno směrem k mlýnu. Půdorys stavby je kruhový s mírně odsazeným závěrem. Stěny zdobí fabiónová vrcholová římsa, kopulová střecha je pokrytá taškami bobrovkami. Vstupní průčelí, s nadezdívkou nad hlavní římsu vrcholící segmentovým štítkem, rámuje liséna. V obdélném ostění jsou osazeny vstupní dřevěné rámové dveře, dolní část plná z prkének skládaných do kosočtverce, horní část je dnes bez výplně. Nad nadpražím dveří je ležatě obdélný nadsvětlík bez výplně, užší než vstupní otvor.

Rekonstruovanou kapli požehnal v neděli 29. května 2016 generální vikář plzeňské diecéze Mons. Josef Žák a svým slovem povzbudil poutníky, kteří se u kaple v hojném počtu sešli.
Poděkování patří všem, kteří se na opravě kaple podíleli, zvláště městu Dobřany, jehož cílem je pokračovat v postupné rekonstrukci všech kaplí a Božích muk na svém území.
V kapličce – tzv. želvě (pro její krunýřovitý tvar) – je umístěn obraz P. Marie Pomocné, tvorba akademického malíře Jaroslava Šindeláře.

Fotografie


zdroj: pamatkovykatalog.cz