NA TVÉ SLOVO v liturgickém kalendáři

Na krátkých videozáznamech od Tiberiadského jezera si můžete poslechnout komentáře k nedělním evangeliím od P. Giuseppeho De Nardi, faráře v Tiberiadě.

slavíme… A                   B C
1. neděle adventní Mt 24,37-44 Mk 13,33-37 Lk 21,25-28.34-36
2. neděle adventní Mt 3,1-12 Mk 1,1-8 Lc 3,1-6 /IT/
3. neděle adventní Mt 11,2-11 J 1,6-28 Lc 3,10-18/IT/
4. neděle adventní Mt 1,18-24 Lk 1,26-38 Lk 1,39-45 /IT/
Slavnost narození Páně Mt 1,18-24 Mt 1,1-25 Lk 1,39-45 /IT/
Svátek Svaté rodiny Mt 2,13-23 L 2,22-40 /IT/ Lk 2,41-52 /IT/
2. neděle po Narození Páně J 1,1-18 J 1,1-18 J 1,1-18
Slavnost Matky Boží Panny Marie Lk 2,16-21 /IT/ Lk 2,16-21 /IT/ Lk 2,16-21 /IT/
Slavnost Zjevení Páně Mt 2,1-12/IT/ Mt 2,1-12/IT/ Mt 2,1-12/IT/
Svátek křtu Páně Mt 3,13-17 Mk 1,7-11 Lk 3,15- 16,21-22 /IT/
Svátek obrácení sv. Pavla Mk 16,15-18 Mk 16,15-18 Mk 16,15-18
2. neděle v mezidobí J 1,29-34 J 1,35-42 /IT/ J 2,1-11
3. neděle v mezidobí Mt 4,12-23 /IT/ Mk 1,14-20 Lk 1,1-4; 4,14-21
Svátek Uvedení Páně do chrámu Lk 2,22-40 Lk 2,22-40 Lk 2,22-40
4. neděle v mezidobí Mt 5,1-12 /IT/ Mk 1,21-28 Lk 4,21-30
5. neděle v mezidobí Mt 5,13-16 /IT/ Mk 1,29-39 Lk 5,1-11
1. neděle postní Mt 4,1-11 Mk 1,12-15 /IT/ Lk 4,1-13
2. neděle postní Mt 17,1-9 Mk 9,2-10 Lk 9,28-36
3. neděle postní J 4,5-42 J 2,13-25 Lk 13,1-9
4. neděle postní J 9,1-41 J 3,14-21 L 15,11-32
5. neděle postní J 11,1-45 J 12,20-33 J 8,1-11
Květná neděle  
6. neděle postní (2 evangelia)
Mt 21,1-11 Mk 14,1-15,47 Lk 19,28-40
Lk 22,14-23,56
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Mt 28,1-10 J 13,1-15 J 20,1-9
2. neděle velikonoční J 20,19-31 J 20,19-31 J 20,19-31
3. neděle velikonoční Lk 24,13-35 L 24,35-53 /IT/ J 21,1-19
4. neděle velikonoční J 10,1-10 J 10,11-18 /IT/ J 10,27-30
5. neděle velikonoční J 14,1-12 J 15,1-8 J 13,31-35
6. neděle velikonoční J 14,15-21 J 15,9-17 /IT/ J 14,23-29
7. neděle velikonoční Lk 24,13-35 J 17,11-19 J 17,20-26
Slavnost Nanebevstoupení Páně Mt 28,16-20 /IT/ Mt 28,15-20 Lk 24,46-53
Slavnost Seslání Ducha Svatého J 20,19-23 J 15,26-27;16,12-15 J 14,15-16. 23b-26
Slavnost Nejsvětější Trojice J 3,16-18 Mt 28,16-20 J 16,12-15
6. neděle v mezidobí Mt 5,17-37 /IT/ Mk 1,40-45 L 6,17-26
7. neděle v mezidobí Mt 5,38-48 /IT/ Mk 2,1-12 L 6, 27-38
8. neděle v mezidobí Mt 6,24-34 Mk 2,18-22 L 6,39-45
9. neděle v mezidobí
-Navštívení Panny tririe
Mt 7,21-29 Mk 2,23-3,6 L 7,1-10
10. neděle v mezidobí Mt 9,9-13 Mk 3,20-35 Lk 7,11-17
Slavnost těla a krve Páně J 6, 51-58 Mk 14,22-24 Lk 9,11-17
Slavnost sv. Petra a Pavla Mt 16,13-19 /IT/ Mt 16,13-19 Mt 16,13-19
11. neděle v mezidobí Mt 9,36-10,8 Mk 4,26-34 Lk 7,36-8,3
12. neděle v mezidobí Mt 10,26-33 Mk 4,35-41 Lk 9,18-24
13. neděle v mezidobí Mt 10,37-42 Mk 5,21-43 L 9,51-62
Slavnost Povýšení sv. Kříže J 3,13-17 /IT/ J 3,13-17 /IT/  J 3,13-17 /IT/  
14. neděle v mezidobí Mt 11,25-30 Mk 6,1-6 L 10,1-20
15. neděle v mezidobí Mt 13,1-23 Mk 6,7-13 Lk 10,25-37
16. neděle v mezidobí Mt 13,24-43 Mk 6,30-34 Lk 10,38-42
17. neděle v mezidobí Mt 13,44-52 J 6,1-15 Lk 11,1-13
18. neděle v mezidobí Mt 14,13-21 J 6,24-35 Lk 12,13-21
19. neděle v mezidobí Mt 14,22–33 J 6,41-51 Lk 12,32-48
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Mt 15,21-28 Lk 1,39-56 C
Slavnost Narození Jana Křtitele A Lk 1,57-66.80 C
20. neděle v mezidobí Mt 15,21-28 J 6,51-58 Lk 12,49-53
21. neděle v mezidobí Mt 16,13-20 J 6,60-69 Lk 13,22-30
22. neděle v mezidobí Mt 16,21–27 Mk 7,1-8.14-15.21-23 Lk 14,1.7-14
23. neděle v mezidobí Mt 18,15-20 Mk 7,31-37 Lk 14,25-33
24. neděle v mezidobí Mt 18,21-35 Mk 8,27-35 /IT/ Lk 15,1-32
25. neděle v mezidobí Mt 20,1-16 Mk 9,30-37 /IT/ Lk 16,1-13
26. neděle v mezidobí Mt 21,28-32 Mk 9,38-48 /IT/ Lk 16,19-31
27. neděle v mezidobí Mt 21,33-43 Mk 10,2-16 /IT/ Lk 17,5-10
28. neděle v mezidobí Mt 22,1-14 Mk 10,17-30 Lk 17,11-19
29. neděle v mezidobí Mt 22,15-21 Mk 10,35-45 Lk 18,1-8
30. neděle v mezidobí Mt 22,34-40 Mk 10,46-52 Lk 18,9-14
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé J 6,37-40 /IT/ J 6,37-40 /IT/ J 6,37-40 /IT/
Svátek Posvěcení lateránské baziliky J 2, 13-22 /IT/ J 2, 13-22 /IT/  J 2, 13-22 /IT/ 
31. neděle v mezidobí Mt 23,1-12 Mk 12,28-34 /IT/ Lk 19,1-10
32. neděle v mezidobí Mt 25,1-13 Mk 12,38-44 Lk 20,27-38
33. neděle v mezidobí Mt 25,14-30 Mk 13,24-32 /IT/ Lk 21,5-19
Slavnost Ježíše Krista Krále Mt 25,31-46 J 18,33-37 /IT/ Lk 23,35-43


2013- Modlitba v Tiberiadě za papeže
2010 Light in Jerusalem »
Tiberias and the Lake »
Light in Jerusalem 2010 »
St. Peter’s Church – Tiberias »
Kněžské svěcení v plzeňské Oáze Koinonie »
Křesťané v Iráku jsou podrobeni zkoušce, ale silní ve víře »
V Iráku už není pro křesťany místo »
Náboženští vůdcové Svaté země navštívili přepadenou synagogu » 
Židé a křesťané se konfrontují s návštěvou papeže v Jeruzalémě »
Papež František v Betlémě »
Papež František v Jad Vašem »
Svátek stolce sv. Petra v Tiberiadě 2014 »